Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach

Základné informácie:

Názov projektu:


Kód ITMS projektu:
Kód výzvy:
Operačný program:
Konkrétny cieľ:


Trvanie projektu:
Kategória regiónov:

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach
312011AIU8
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
312000 – Operačný program Ľudské zdroje
312010021 – 1.2.1
Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

10/2020 – 06/2023
LDR – menej rozvinuté regióny

Ciele a aktivity:

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Aktivity projektu:
1. Implementácia extra hodín
2. Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov
3. Pedagogické kluby

Cieľové skupiny:

1. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci 
2. 112 žiakov školy

Aktivita 1

Názov aktivity: 
Implementácia extra hodín
Cieľ aktivity:
Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na potreby trhu práce.

Extra hodiny realizované vyučovaním nových predmetov:

I. ročník:
Extra hodiny Vektorová grafika v študijnom odbore odevný dizajn – 2 hod. týždenne
Extra hodina Vektorová grafika v študijnom odbore dizajn exteriéru – 1 hod. týždenne
Extra hodina Rastrová grafika v študijnom odbore dizajn exteriéru – 1 hod. týždenne

II. ročník:
Extra hodiny 3D modelovanie v študijnom odbore konzervátorstvo s reštaurátorstvo – maliarske techniky – 2 hod. týždenne
Extra hodina Počítačová grafika v študijnom odbore scénické výtvarníctvo-maľba a dekoračná tvorba – 1 hod. týždenne

III. ročník:
Extra hodina Právna ochrana tvorby v študijnom odbore fotografický dizajn- 1 hod. týždenne
Extra hodina UX Dizajn v študijnom odbore dizajn digitálnych aplikácií – 1 hod. týždenne
Extra hodina 3D Grafika v študijnom odbore -digitálna maľba – koncept art – 1 hod. týždenne
Extra hodina Počítačová grafika v študijnom odbore scénické výtvarníctvo- maľba a dekoračná tvorba – 1 hod. týždenne

IV. ročník:
Extra hodina Právna ochrana tvorby v študijnom odbore animovaná tvorba – 1 hod. týždenne
Extra hodina Právna ochrana tvorby v študijnom odbore dizajn exteriéru – 1 hod. týždenne
Extra hodiny 3D modelovanie v študijnom odbore propagačné výtvarníctvo – 2 hod. týždenne

Termín realizácie aktivity: 10/2020 – 09/2022

4. štvrťrok 2020

1. štvrťrok 2021

2. štvrťrok 2021

3. štvrťrok 2021

4. štvrťrok 2021

1. štvrťrok 2022

2. štvrťrok 2022

3. štvrťrok 2022

Aktivita 2

Názov aktivity:
Vzdelávanie pre učiteľov a odborných zamestnancov
Cieľ aktivity:
Zabezpečiť vzdelávanie učiteľov školy zamerané na rozvoj úrovne a zlepšenie kvality kompetencií pedagogických zamestnancov.

• Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania ITK zručností a finančnej gramotnosti žiakov.
• Zabezpečiť vysoko profesionálne vzdelávanie na rozvíjanie IKT zručností v open source softvéroch.
• Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov.
• Flexibilne zabezpečiť a podporiť vyššiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu s prepojením na uplatnenie študentov na trhu práce.
• Využiť opensource riešenia a softvér vo vyučovacom procese.

Termín realizácie aktivity: 10/2020 – 06/2023

Aktivita 3

Názov aktivity:
Pedagogické kluby
Cieľ aktivity:

• podporiť rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania IKT zručností a finančnej gramotnosti žiakov
• realizovať výmenu skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti
• realizovať prieskumno-analytickú a tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania
• identifikovať osvedčené pedagogické skúsenosti, realizovať výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
• realizovať výmenu skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, realizovať výmenu skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky – IKT
• realizovať výmenu skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, podporiť vyššiu úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.

Termín realizácie aktivity:
10/2020 – 09/2022

Pedagogický klub DIM

Pedagogický klub DEX

Pedagogický klub V

Pedagogický klub DDA

Pedagogický klub S+R

Pedagogický klub GRAF

Pedagogický klub AP