Školská psychologička a koordinátorka kariérneho poradenstva

Mgr. Mária Tóthová
psycholog@supke.sk

Konzultačné hodiny:

Kabinet číslo 24  /1. poschodie/

Konzultačné hodiny

 

 Pondelok 09:00 14:00
 Utorok 09:00 14:00
 Streda 09:00 14:00
 Štvrtok 09:00 14:00
 Piatok 09:00 14:00

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: psycholog@supke.sk

Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo žiadosť rodičov, učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických poradách, na poradách školy, predmetových komisiách a pod.

V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní školský psychológ tieto konkrétne úlohy:

vo vzťahu k žiakom

 • poznáva osobnosť žiakov, skúma úroveň ich kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov, schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu
 • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov, tréningov efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia
 • zaoberá sa problémami preťaženosti žiakov, únavy, psychickej záťaže a stresu v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možnosti prekonávania preťaženosti a únavy žiakov, napr. autogénnym tréningom
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácii preventívnych programov a ďalších programov na rozvoj osobnosti, sociálnych kompetencií a medziľudských vzťahov

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
 • zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami ich prekonávania
 • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy

vo vzťahu k rodičom

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní
 • ponúka poradenské služby pre rodičov žiakov zameraných na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

Program práce  sa mení v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

Poslanie kariérneho poradcu:

 • poskytne Vám informácie o možnostiach uplatnenia po skončení ŠÚV,
 • poradí Vám pri problémoch výberu vysokej školy,
 • poskytne Vám informácie o sociálnom zabezpečení študentov VŠ a pod.
 • môže Vám poskytnúť spätnú väzbu o VŠ od našich bývalých žiakov,
 • potvrdí Vám prihlášku na VŠ, v prípade záujmu skontroluje prílohy k prihláške.

Viac informácií: https://www.facebook.com/groups/156047521651478/about/

Kariérny poradca je viazaný mlčanlivosťou a tak o problémoch iných hovorí len v nevyhnutnej miere a s ich súhlasom.