Animovaná tvorba

Študijný odbor animovaná tvorba poskytuje žiakom teoretické vedomosti a odborné zručnosti v oblasti klasickej animácie, digitálnej animácie, vizualizácie plošných a priestorových objektov ich dejové oživenie. Žiaci absolvujú prípravu od kresby, modelovania po prácu s 2D, 3D animačnými, strihovými a postprodukčnými softvérmi. Cieľom  je naučiť  žiaka animáciou ovládať základnú hmotu objektov  v priestore a čase, výtvarnými, hereckými a výrazovými prostriedkami vytvárať charaktery postáv, obsahovo a technicky spracovať animované dielo vo všetkých fázach výroby. Pripraviť absolventa pre potreby trhu práce – kreatívneho priemyslu v oblasti filmu, reklamy, tvorby web stránok, počítačových hier aj ďalšieho vzdelávania.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • definovať odbornú terminológiu,
 • popísať princípy tvorby klasickej animácie – kreslenej, plôškovej, bábkovej a ďalších techník klasickej animácie,
 • opísať pracovný postup tvorby animovaného diela z úžitkového, estetického, materiálno- technologického hľadiska,
 • vysvetliť princípy 2D a 3D digitálnej animácie,
 • uviesť spôsoby rendrovania,
 • pomenovať typy a druhy objektov v 3D grafike a fyzikálnych simulácií,
 • uviesť typy videa a audio formátov a kodekov,
 • vysvetliť princípy osvetlenia v klasickej a digitálnej animácií,
 • charakterizovať výtvarné výrazové prostriedky animácie,
 • poznať produkčnú líniu pri tvorbe animovaného 3D filmu,
 • uplatniť prostriedky na výstavbu príbehu, námetu scenáru, storyboardu,
 • poznať princípy kompozície filmového obrazu, filmového strihu a skladby filmu,
 • ozrejmiť variabilné techniky animácie,
 • uviesť základy  animácie pre trikové  scény  v kinematografii  a vo  virtuálnom   svete  reklamy a počítačových hier,
 • určiť princípy tvorby explainer videa,
 • idenitifikovať audiovizuálnu a premietaciu techniku,
 • určiť spôsoby použitia písma v animácii,
 • pomenovať základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon,

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia tvorby animovaného diela.
 • Námet, scenár.
 • Princíp animácie.
 • Základy autorského práva a príslušné právne normy, duševné vlastníctvo.
 • Základy písma a typografie.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • používať odbornú terminológiu,
 • vytvoriť námet, scenár, storyboard,
 • aplikovať pracovný postup pri tvorbe klasického animovaného diela,
 • vytvoriť rôzne typy a druhy klasickej animácie,
 • ručne modelovať priestorové objekty z rôznych materiálov,
 • aplikovať osvetlenie a optické triky v klasickej animácii,
 • vytvoriť animáciu rôznych druhov pohybu,
 • pracovať s green-screen efektom,
 • aplikovať pracovný postup pri tvorbe 2D a 3D digitálnej animácie,
 • použiť rôzne typy fyzikálnych simulácií a časticový systém,
 • vytvoriť a spracovať záznam obrazu a zvuku pre potreby animovaného filmu,
 • aplikovať osvetľovacie metódy v 3D grafike a animácii,
 • používať rendrovacie metódy,
 • aplikovať rigovanie častí ľudského tela a rôznych objektov,
 • aplikovať UV mapovanie, textúrovanie, materiálové parametre, nerealistické a fotorealistické tieňovanie, parametrické modelovanie, procedurálne textúry v 3D softvéroch,
 • aplikovať princípy digitálnej a analógovej fotografie,
 • vytvoriť video a realizovať postprodukciu,
 • použiť špeciálne efekty v príslušných aplikačných softvéroch,
 • vytvoriť explainer video.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Princípy animácie – fikcia pohybu – priestor, zvuk, svetlo, čas.
 • Výtvarné techniky na realizáciu rôznych typov animácie.
 • Animovaný film v klasickej animácii.
 • Animovaný film v digitálnej 2D a 3D animácii.
 • Základy fotografie a videa.