Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

 • je orgánom školskej samosprávy,
 • funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
 • rada školy je zložená z 11 členov,
 • zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
 • na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
 • predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
 • rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

Členovia rady školy

 1. Mgr. Dana Marič – zástupca pedagogických zamestnancov, predseda
 2. Mgr. art. Katarína Ivanová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Ivana Havasi – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Mgr. Miroslav Sopko – zástupca rodičov
 5. Jaroslav Kollár – zástupca rodičov
 6. Martina Fábian – zástupca rodičov
 7. Lucia Vargová – zástupca žiakov
 8. Iveta Adamčíkova – poslankyňa Zastupiteľstva KSK
 9. Ing. Igor Petrovčik – poslanec Zastupiteľstva KSK
 10. RNDr. Iveta Lazorová – zástupca KSK
 11. MUDr. Bc. Peter Nagy – zástupca zriaďovateľa – nominovaný Slovenskou Asociáciou Herných Vývojárov (SGDA)

Zápisnice zo zasadnutí rady školy