Grafický a priestorový dizajn

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Pripravuje ho pre prax, v ktorej bude vedieť tvorivo riešiť úlohy v rôznych oblastiach vyžadujúcich generálne znalosti 3D grafického zobrazovania. Žiak ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu pre potreby špecifických aplikácií v 3D prostredí. Popri zvládnutí postupov v priestorovej grafike sa kladie dôraz na praktickú a tvorivú prácu v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače, filmového a herného priemyslu.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • definovať základné pojmy v oblasti spracovávania digitálneho obrazu,
 • popísať funkcionalitu nástrojov pre grafické spracovanie rastrového a vektorového obsahu (aplikačné rozhranie grafických editorov),
 • priblížiť potreby jednotlivých výstupov a formátov pre špecifické formy použitia (parametre textúra),
 • vymedziť parametre pre digitálny a tlačový výstup (publikačné rozhranie grafických editorov),
 • uviesť spôsoby použitia písma v grafickom dizajne,
 • objasniť, definovať a vysvetliť problematiku modelovania a spracovania mesh a meta 3D objektov,
 • charakterizovať materiálové vlastnosti  objektov,  teoretické  oblasti  shaderov  a  procedurálnych  a fyzických textúr,
 • vysvetliť teóriu osvetlenia 3D scény a renderingu,
 • popísať, vysvetliť a rozdeliť simulačné a animačné systémy.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia spracovávania digitálneho obrazu.
 • Technické kreslenie.
 • Základy tvorby písma a pravidlá typografie.
 • 2D a 3D modelovacie softvéry.
 • Zásady typológie pri navrhovaní.
 • Základy autorského a priemyselného práva, duševné vlastníctvo.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • spracovať digitálne a analógové podklady pre ďalšie použitie vo väčších grafických formách,
 • navrhnúť postup pri tvorbe digitálneho diela a vytvoriť grafické prvky na základe špecifického použitia,
 • pripraviť a aplikovať rôzne typy fyzických textúr pre 3D model,
 • navrhnúť korektnú topológiu pre 3D lowpoly objekt,
 • vytvoriť technické a organické 3D mesh objekty,
 • vytvoriť komponenty 3D modelov a 3D modely s využitím meta objektov,
 • aplikovať vhodnú skupinu geometrických modifikátorov pre špecifické použitie 3D objektu,
 • vytvoriť highpoly organické objekty digitálnym sculpovaním,
 • navrhnúť a vytvoriť retopológiu highpoly objektu,
 • analyzovať objekt a vytvoriť UV mapu 3D objektu,
 • aplikovať a nastaviť materiálové vlastnosti objektu, vrátane parametrov procedurálnych a fyzických textúr,
 • analyzovať osvetľovacie požiadavky a vytvoriť svetelné podmienky 3D scény s použitím osvetľovacích techník 3D programu,
 • zhodnotiť potrebu využitia simulácii 3D programu, navrhnúť a vytvoriť fyzikálne simulácie pre potreby 3D scény,
 • nastaviť a optimalizovať parametre renderovacieho modulu, vrátane nastavenia kamery,
 • vytvoriť a aplikovať základnú animačnú armatúru s využitím inverznej kinematiky,
 • pripraviť modely pre potreby animácie a vytvoriť základnú animáciu 3D objektov v scéne.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Digitálny obraz v rastrových a vektorových editoroch.
 • Grafické podklady pre potreby textúrovania a aplikácie v 3D programoch.
 • Topológie mesh objektov.
 • 3D architektonické a produktové vizualizácie.
 • 3D tlače.
 • Marketingové a reklamné kampane, animácia, herný a filmový priemyel.
 • Tvorba a aplikácia špecifických 3D modelov.
 • Renderovacie techniky, parametre a metódy v 3D grafike.