Informácie pre uchádzačov a výchovných poradcov

OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI


Absolventi študijných odborov s úplným stredným odborným vzdelaním sú kreatívni výtvarníci a zruční odborníci v oblasti umeleckej tvorby. Sú schopní samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké  povolanie.   Odborné   vzdelávanie   umožní   rozvíjať   samostatnosť   a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením a umeleckou stránkou remeselného prevedenia.

Súčasťou ich  kvalifikácie  sú  vedomosti  a zručnosti  z ekonomiky,  počítačovej  grafiky  a umeleckej osobnej prezentácie a umožnia tak jednotlivcovi fungovať na trhu práce ako samostatne zárobkovo činná osoba. Absolventi samostatne navrhujú a realizujú svoje výtvarné návrhy v materiáli, dokážu kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy prezentácie, aplikujú vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti informačno- komunikačných technológií, využívajú aplikačné a grafické programy. Pri práci používajú nástroje, stroje a zariadenia.

Pracovné prostredie je rozmanité v jednotlivých povolaniach, špecializáciách – môžu pracovať posediačky, v štúdiách a ateliéroch bez pôsobenia škodlivín, alebo môže byť pracovné prostredie sťažené, náročné na zdravotný a fyzický stav pracovníkov. Jednotlivé špecializácie majú rozdielne požiadavky na fyzický a zdravotný stav uchádzačov.

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia  posudzuje  všeobecný  lekár pre deti a dorast.

Telesné postihnutie

Pre študijné odbory v škole umeleckého priemyslu sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov.

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia.

Mentálne
postihnutie

Študijné odbory nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím.

Zrakové postihnutie

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia.

Sluchové postihnutie

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu   a stupňa postihnutia a narušenia.

Špecifické poruchy učenia

Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na vyššie nároky študijných odborov na študijné predpoklady žiaka (chápanie abstraktných vzťahov, logická predstavivosť, matematická zručnosť, čítanie a príprava technickej dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.

Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinový- mi poruchami učenia treba konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi.

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)

Žiakov  zo SZP je vhodné integrovať  do ŠUP,  pokiaľ  sú fyzicky   a psychicky spôsobilí na výkon príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj profesijných záujmov.

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie.

Mimoriadne
nadaní žiaci

Študijné  odbory  v ŠUP  sú  určené  nadaným  žiakom  v niektorej z oblastí výtvarného a multimediálneho umenia a v oblasti konzervátorstva  a reštaurátorstva.  Je  spoločensky  prospešné,  ak sa o tieto študijné odbory uchádzajú nadaní žiaci so záujmom o prácu s logickými systémami, schopní abstrakcie a kreativity. Výučba sa u  nich  môže  organizovať  formou  individuálnych  učebný  plánov a vzdelávacích programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie.