Prihláška na vzdelávanie v strednej škole pre školský rok 2024/2025

 1. Prihlášku na vzdelávanie v strednej škole nájdete na – link:
  https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645
 2. Termín podania prihlášky je do 20.marca 2024.
 3. Prihlášku na vzdelávanie podáva riaditeľovi strednej školy uchádzač alebo
  zákonný zástupca neplnoletého uchádzača.
 4. Prihlášku je možné podať v písomnej podobe alebo prostredníctvom EduPage.
 5. Prospech žiaka za posledné štyri ročníky ZŠ, ktorý je uvedený v prihláške
  potvrdzuje základná škola.

Prílohy:

 • ak nie je možné potvrdiť prospech žiaka základnou školou, pripoja
  vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 • uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie
  vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej
  spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 • uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k
  prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú
  zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.