Odevný dizajn

Študijný odbor odevný dizajn poskytuje žiakovi potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti odevného dizajnu – odevného dizajnéra, návrhára odevov, konštruktéra a modelára, rozvíja vlastnú tvorivú aktivitu žiaka a vedie ho k samostatnému riešeniu zadanej úlohy. Dané vzdelanie rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok, metód a postupov pri navrhovaní a realizácii odevov.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • určiť druhy odevov, tradičných a nových textilných materiálov, ich funkcie a charakteristiky,
 • popísať technologické postupy šitia a súvisiacich textilných techník,
 • objasniť princípy tvorby technickej dokumentácie,
 • identifikovať pracovné prostriedky a zariadenia používané v odevnom dizajne,
 • priblížiť technické, technologické a užívateľské požiadavky kladené na odev tak, aby bol realizovateľný a funkčný,
 • ozrejmiť princípy somatometrie,
 • vysvetliť konštrukcie strihov odevov, modelovanie a zostavovanie polohy,
 • uviesť využitie najnovších počítačových technológií v odevnom dizajne,
 • definovať odbornú terminológiu z odevného dizajnu,
 • uviesť zásady tvorby odevov a odevných kolekcií,
 • charakterizovať vlastnosti a spôsoby použitia textilných i netextilných materiálov v odevnej tvorbe,
 • uviesť možnosti uplatnenia a využitia fotografie v odevnom dizajne,
 • vymedziť grafické techniky pre potreby odevného dizajnu,
 • pomenovať základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia spracovania odevov.
 • Odevné, textilné a pomocné materiály.
 • Poznatky o príprave a ošetrovaní materiálov.
 • Základy autorského práva a príslušné právne normy, duševné vlastníctvo.
 • Informačné technológie, grafické programy.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • navrhnúť odev a odevnú kolekciu,
 • vyhľadávať aktuálne trendy a smerovania v odevnom dizajne,
 • využívať konštrukčné technologické zásady, materiálové špecifiká, funkčné a estetické požiadavky v odevnom dizajn,
 • aplikovať prvky historického a etnického odevu a jeho detaily v súčasnom odevnom dizajne,
 • kreatívne zhodnotiť aktuálne trendy a smerovanie v odevnom dizajne vo svojej tvorbe,
 • štylizovať a nakresliť skicu – módnu kresbu,
 • analyzovať a vybrať alebo zhotoviť si vhodný materiál so zreteľom na požadované funkčné, kvalita- tívne a výrazové nároky,
 • využívať inovatívne a experimentálne postupy a nové materiály pri vlastnej tvorbe,
 • využívať priemyselné technologické postupy (oddeľovania, spájania a finálnych úprav) pri tvorbe odevu,
 • zvážiť realizačno-technologické postupy a zohľadniť ich dopad na životné prostredie,
 • navrhovať technologické postupy a výrobu vzhľadom na použité materiály, technické a ekonomické a environmentálne požiadavky,
 • zohľadniť estetiku, funkčnosť, ekologické a etické hľadiská pri vlastnej tvorbe
 • aplikovať tradičné i nové techniky ako je výšivka, čipka, sieťotlač, maľba na textil a pod,
 • zhotoviť strih odevu v mierke individuálnych veľkostí človeka a v mierke 1:5,
 • zrealizovať základné časti odevov ako je sukňa, blúzka, nohavice, sako ako aj vlastné experimentálne návrhy odevu a odevnej kolekcie,
 • použiť trendy stylingu v tvorbe a prezentácii,
 • spracovať záverečnú fotodokumentáciu a vlastné portfólio,
 • prezentovať vlastné modely na výstave alebo na módnej prehliadke,
 • používať aplikačné a grafické programy pre tvorbu technickej a výrobnej, dokumentácie a využívať ich pri vlastnej prezentácii.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Navrhovanie odevov a odevných doplnkov.
 • Konštrukcia a modelovanie odevov (somatometria, strih, šablóna).
 • Konštrukčné, technologické, užívateľské a estetické zásady v odevnom dizajne.
 • Odev a figúra v maliarskych a kresliarskych technikách.
 • Druhy a funkcie odevov (forma, materiál, účelnosť a funkčnosť).
 • Druhy a funkcie materiálov.
 • Tvorba, modelácia, adjustácia a polohovanie strihov.
 • Oddeľovacie, spájacie a dokončovacie techniky a technológie, ručné a strojové šitie.
 • Odevný produkt tvorený alebo dopĺňaný tradičnými ručnými remeselnými technikami a postupmi.
 • Odevný produkt tvorený priemyselnými technológiami a postupmi.
 • Odevný produkt vytvorený netradičnými, experimentálnymi postupmi.
 • Styling.
 • Houte couture, pret – a – porter, konfekcia, fast a slow fashion.
 • Výtvarné a technologické výstupy, strihy, dokumentácia pomocou digitálnych technológií.
 • Prezentácia vlastnej práce, technologických postupov a produktov.
 • Autorská módna prehliadka.