Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacka školská rada je ustanovená vtedy, ak v tajnom hlasovaní zvolí nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy 5 až 11 zástupcov v nej. Zvyšok je na žiackej školskej rade, ako si podrobnosti o členstve upraví.

Na Slovensku upravuje fungovanie žiackej školskej rady § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Koordinátor ŽŠR : Mgr. Jaroslav Kaminský jarokaminsky@centrum.sk

Predseda ŽŠR : Adam Jakab, I.B

ČINNOSŤ ŽSR

Žiacka školská rada sa stretáva každý štvrtok cez veľkú prestávku od 10:25 hod do 10:45 hod, v miestnosti : (školskej telocvični)  Klubovňa ŽŠR

Pracuje a vydáva stanoviská k rozličným školským témam. Vo svojich stanoviskách sa vyjadrujú najmä k:

 • návrhom na zlepšenie prostredia v škole
 • aktuálnym problematickým témam v škole
 • spôsobe výchovy a vzdelávania na škole
 • realizuje sa pri skrášľovaní školského prostredia
 • organizuje študentské akcie

ZOZNAM Členov žiackej rady :

177/2017 Z. z.
§ 26 Žiacka školská rada

(3) Žiacka rada má v
a) strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,

Zoznam predsedov tried:

 1. Adrián Ďorko
 2. Adam Jakab – predseda
 3. Martina Lásková
 4. Natália Mišinová
 5. Ester Halagová – podpredseda
 6. Anna Jusková
 7. Zuzana Jačašinová
 8. Timea Kováčová
 9. Kristína Nemcová
 10. Anna Mária Stropkayová
 11. Alžbeta Papíková
 12. Nikoleta Viničenková

Zápisnice zo zasadnutí žiackej rady školy