Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacka školská rada je ustanovená vtedy, ak v tajnom hlasovaní zvolí nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy 5 až 11 zástupcov v nej. Zvyšok je na žiackej školskej rade, ako si podrobnosti o členstve upraví.

Na Slovensku upravuje fungovanie žiackej školskej rady § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Koordinátor ŽŠR : Mgr. Jaroslav Kaminský jarokaminsky@centrum.sk

Predseda ŽŠR : Maroš Gergeľ marosgergel@gmail.com

ČINNOSŤ žšr

Žiacka školská rada sa stretáva každý štvrtok cez veľkú prestávku od 10:25 hod do 10:45 hod, v miestnosti : (školskej telocvični)  Klubovňa ŽŠR

Pracuje a vydáva stanoviská k rozličným školským témam. Vo svojich stanoviskách sa vyjadrujú najmä k:

 • návrhom na zlepšenie prostredia v škole
 • aktuálnym problematickým témam v škole
 • spôsobe výchovy a vzdelávania na škole
 • realizuje sa pri skrášľovaní školského prostredia
 • organizuje študentské akcie

ZOZNAM Členov žiackej rady :

177/2017 Z. z.
§ 26 Žiacka školská rada

(3) Žiacka rada má v
a) strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,

 1. Maroš Gergeľ – predseda
 2. Denis Zvalčák                  
 3. Alžbeta Papíková                                                                              
 4. Anna Mária Stropkayová
 5. Timea Kováčová
 6. Dávid Dubrovčák

Zoznam predsedov tried:

I.A Natália MIŠINOVÁ
I.B Ester HALAGOVÁ
I.C Andrea VINDIŠOVÁ

II.A David DUBROVČÁK
II.B Timea KOVÁČOVÁ
II.C David LABOŠ

III.A Anna Mária STROPKAYOVÁ
III.B Alžbeta PAPÍKOVÁ
III.C Nikoleta VINIČENKOVÁ

IV.A Denis ZVALČÁK
IV.B Vivi VINJAROVÁ
IV.C Maroš GERGEĽ

Zápisnice zo zasadnutí žiackej rady školy