Grafický dizajn

Cieľom  študijného odboru grafický dizajn je pripraviť  absolventa pre potreby kreatívneho priemyslu    a trhu práce. Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby, rôznych výtvarných techník všeobecne, dejín umenia a dizajnu. Osvojuje si schopnosť pracovať s informáciami, novými technológiami v grafickom dizajne a ich následnom spracovaní v konkrétnych zadaniach. Absolvent zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižných layoutov, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení. Dôraz je kladený na spoluprácu s prostredím z praxe a prepájanie tém s inými odbormi a médiami.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • formulovať ideové a teoretické koncepty,
 • charakterizovať základy marketingovej komunikácie a reklamy,
 • popísať teóriu a psychológiu dizajnu, teóriu čítania a vnímania informácií,
 • definovať odbornú terminológiu v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • objasniť možnosti, uplatnenie a využitie typografie v grafickom dizajne,
 • priblížiť genézu písma aj obrazu,
 • objasniť zákonitosti hierarchie textu a obrazu,
 • uviesť šírku produktov grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie,
 • pomenovať jednotlivé časti knihy,
 • popísať postupy klasických aj digitálnych grafických a maliarskych technik,
 • charakterizovať výrobné materiály a špecifikovať ich použitie,
 • vymedziť základy digitálnej fotografie a digitálnej animácie,
 • vysvetliť polygrafické a digitálne tlačiarenské techniky,
 • popísať technológiu videotvorby, prácu s videotechnikou, spracovanie záznamu s využitím dostupných počítačových technológií a ich aplikáciu v kreatívnom procese,
 • popísať aplikačné a grafické programy,
 • pomenovať základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia spracovania digitálneho obsahu.
 • Teória a psychológia dizajnu.
 • Teória čítania a vnímania informácií.
 • Teória knižnej tvorby.
 • Základy autorského a priemyselného práva, duševné vlastníctvo.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • uvažovať kriticky v umelecko-dizajnérskej praxi,
 • vyjadriť vlastný autorský kresebný, maliarsky a grafický prejav,
 • samostatne vytvoriť výtvarný návrh, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu v danom časovom limite,
 • transformovať inšpiráciu a koncepciu cez výtvarný prejav do realizácie dizajnového produktu,
 • pozorovať, analyzovať a hodnotiť produkty z hľadiska technologického, funkčného a estetického,
 • zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho sociálne účinky,
 • navrhovať technologické postupy a výrobu vzhľadom na použité materiály, technické a ekonomické požiadavky,
 • využívať invenčnosť,  kreativitu  a  voliť  adekvátne  výtvarné  prostriedky  pri  finalizácii  návrhov    s dôrazom na pridanú hodnotu výtvarného umeleckého autorského prejavu,
 • vykonávať pracovné činnosti v záujme zlepšenia životného prostredia a rozvoja komunitného života,
 • tvoriť návrhy s pridanou umeleckou hodnotou,
 • aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci,
 • signovať a adjustovať grafické výtlačky, paspartovať,
 • navrhnúť fantazijno-koncepčné štúdie – drobná grafika a Ex libris,
 • použiť písmo v aplikáciách grafického dizajnu,
 • konštruovať a vytvoriť kompozíciu písma s obrazom a ilustráciou,
 • prakticky uplatniť poznatky hierarchie textu a obrazu, teórie čítania a vnímania informácií,
 • vytvoriť, spracovať a použiť digitálnu fotografiu v grafickom dizajne,
 • kultivovane prezentovať svoje práce, využívať rôzne formy a druhy prezentácie,
 • realizovať návrhy v celej šírke produktov grafického dizajnu: piktogram, znak, symbol, logo, akcidenčné tlačoviny, komplexný vizuálny štýl, plagát, tlačené médiá (časopis, leták, brožúra, katalóg, portfólio, PF), komplexný knižný dizajn, tvorba webových stránok, obalový dizajn, návrhy na tričká a propagačné predmety, navigačné systémy, infografiky,
 • využívať nové trendy vizuálnej komunikácie – počítačová animácia, multimediálna produkcia v spojení s reklamou,
 • zhodnotiť využitie grafického dizajnu v priestore, meste a krajine,
 • vytvoriť voľné umelecké ilustrácie v autorskom štýle,
 • vytvoriť ilustrácie podľa požiadaviek klienta, vedeckú štúdiu i fantazijnú ilustráciu, navrhnúť koncept ilustrovanej knihy i infografiky,
 • aplikovať typografické  pravidlá,  redakčnú  prácu,   sadzbu  hladkú,   zmiešanú,   makrotypografiu i mikrotypografiu,
 • navrhnúť maketu a zrealizovať autorskú bibliofíliu,
 • vytvoriť správne podklady pre tlač a prácu DTP,
 • vytvoriť reprezentačné portfólio, znalosť pripraviť prezentáciu vlastných prác s využitím zásad medziľudskej komunikácie a argumentácie s cieľom komerčne sa presadiť,
 • archivovať fotodokumentáciu
 • pracovať s audiovizuálnou technikou,
 • vytvárať a digitalizovať obraz, video, zvuk, animácie a spracovávať ich v príslušných počítačových programoch,
 • používať príslušné užívateľské programy a pomocou nich realizovať vlastné zámery,
 • obhájiť si svoju prácu a popísať pracovný postup.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Klasické grafické techniky.
 • Klasické a digitálne techniky ilustrácie.
 • Písmo a typografia.
 • Knižná tvorba.
 • Jednotný vizuálny štýl.
 • Grafická vizuálna komunikácia.
 • Časopis, katalóg.
 • PC, 2D a animačné programy, vektorová a bitmapová grafika, zalamovacie aplikačné programy.
 • Polygrafia, kompletná príprava pre tlač.
 • Digitálne a tlačové techniky.