Propagačné výtvarníctvo

Študijný odbor propagačné výtvarníctvo si kladie za cieľ vychovávať študentov, ktorí budú zorientovaní v oblasti kultúry s upriamením pozornosti na výtvarné umenie, schopní riešiť úlohy v odbore grafického, úžitkového a priestorového dizajnu.

U študentov rozvíjame kreativitu, samostatné myslenie a rozhodovanie, schopnosť spolupráce. Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte. Dôraz sa kladie na zabezpečenie nadväznosti obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov.

Študenti pri štúdiu postupujú od jednoduchého k zložitejšiemu, od plochy k trojrozmerným objektom a k priestoru.

Teoreticky a prakticky riešia zadania, napríklad: návrh plagátu, reklamná tlačovina, návrh prvkov firemnej identity a jej použitia, realizácia obalového dizajnu, orientačných systémov, rozvrhnutia výstavných plôch, návrhy interiérových a exteriérových riešení a 3D objektov.

Na hodinách počítačovej grafiky získavajú praktické skúsenosti v grafických programoch: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Rhinoceros.
Súčasťou praktických cvičení je aj odborná prax počas štúdia v trvaní 10 pracovných dní.
Absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo nájde uplatnenie v oblasti grafického a priestorového dizajnu, v štúdiách dizajnu, v spotrebnom priemysle, v službách, v oblasti reklamy, prípadne v samostatnej podnikateľskej činnosti, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole výtvarného zamerania.

Vedúca odboru: Mgr. art. Katarína Ivanová
pvytvarnictvo.supke@gmail.com

Facebook – propagačné výtvarníctvo