Dizajn exteriéru

Absolvent je spôsobilý komplexne vypracovať návrhy exteriérov a projekty pre potreby plnohodnotného užívania  vonkajšieho  prostredia.  Schopnosti  absolventa  spočívajú  hlavne  v individuálnej  iniciatíve a samostatnom  riešení  zadaných úloh, tém  a projektov  od  počiatočného  návrhu cez technologické  a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Absolvent získa primerané vedomosti z teórie exteriérovej tvorby, dejín parkov a záhrad, základov záhradnej architektúry a z príbuzných umení ovplyvňujúcich kvalitu návrhu exteriéru a exteriérového objektu, zodpovedajúce vedomostiam z architektúry. Poznatky z oblasti humanitných vied pomôžu chápať vzťahy medzi ľuďmi, budovami, ľuďmi a prostredím.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • definovať základnú odbornú terminológiu,
 • opísať zásady umeleckej a dizajnérskej tvorby z hľadiska najnovších trendov,
 • charakterizovať vlastnosti a spôsoby použitia materiálov a farieb v dizajnérskej tvorbe,
 • uviesť aktuálnu ponuku priemyselne používaných materiálov dostupných na trhu,
 • popísať techniky jednotlivých zameraní,
 • uviesť možnosti modelovania terénu a následných terénnych úprav v exteriéri,
 • charakterizovať typy záhrad (záhradné parky, sklenené prístavby, skleníky, zimné záhrady),
 • pomenovať druhy rastlín a charakterizovať ich použitie pre konkrétny exteriérový účel,
 • popísať možnosti technického vybavenia záhrad, záhradných parkov, skleníkov…,
 • popísať možnosti využitia komunikácií a základné parametre navrhnutia schodísk do exteriéru,
 • charakterizovať typy a použitie strešných záhrad (altánky, pergoly, prístrešky, markízy, detské ihriská),
 • charakterizovať typy a použitie drobnej stavby (záhradné domčeky, garáže…),
 • charakterizovať typy vodných prvkov v exteriéri (fontány, napájačky, záhradné bazény a jazierka),
 • uviesť typy, možnosti použitia a údržby otvorených ohnísk,
 • uviesť čističky odpadových vôd, zberné nádoby,
 • objasniť princípy tvorby priestorového dizajnu s využitím dostupného digitálneho softvéru a multimediálnych technických prostriedkov,
 • formulovať poslanie, úlohy a ciele ekológie a environmentalistiky.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Typy záhrad a záhradných parkov.
 • Zimné záhrady, skleníky, strešné záhrady, drobné stavby.
 • Exteriérové vodné prvky.
 • Exteriérové komunikácie, schodiská.
 • Otvorené ohniská, krby.
 • Technológia exteriérového priestorového dizajnu – technologické postupy, technické riešenie, materiály.
 • Digitálne technológie a softvéry.
 • Environmentalistika.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • presadzovať inovatívne myšlienky, metódy, technické prostriedky a aplikovať ich vo vlastnej práci,
 • pozorovať, analyzovať a hodnotiť výrobky z hľadiska technologického, funkčného a estetického,
 • navrhnúť estetické a funkčné riešenie výrobku s využitím rôznych výtvarných techník,
 • uplatniť prácu s farbou vo vzťahu k dekóru a objemu,
 • spracovať príslušnú technickú dokumentáciu navrhovaného riešenia,
 • pracovať s digitálnymi technológiami a pomocou nich realizovať vlastné výtvarné návrhy,
 • navrhovať správne  technologické  postupy  výroby  s ohľadom   na  použité  materiály,  technické   a ekonomické požiadavky,
 • aplikovať základné technologické postupy práce so sadrou, keramickým materiálom, drevom, umelým a prírodným kameňom, sklom a kovom za účelom zhotovenia originálneho dizajnu použiteľného v exteriérovej tvorbe,
 • aplikovať základy pracovných postupov pri práci s materiálom používaným pri tradičných remeselných technikách (drôt, prútie, drevorezba a iné),
 • posudzovať riešenie výtvarného problému vecného exteriéru s dôrazom na daný finálny produkt, komplexnej starostlivosti a údržby priestoru,
 • posudzovať biologické riešenie priestoru vecného exteriéru s dôrazom aj na rastové a vývojové znaky rastlín,
 • kreatívne využívať rôzne tradičné výtvarné techniky pri praktickej realizácii návrhov,
 • vykonávať pracovné činnosti s ohľadom na životné prostredie,
 • využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore,
 • posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,
 • vytvoriť vlastnú webovú stránku,

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technologické postupy spracovania finálnych exteriérových produktov.
 • Záhradná architektúra – navrhovanie a realizácia drobných stavieb.
 • Znaky a druhy exteriérových rastlín a ich použitie.
 • Exteriérový priestor – jeho komplexná starostlivosť a údržba.
 • Práca s multimediálnymi prostriedkami a digitálnymi technológiami.