Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2021/22
Rodičovský príspevok pre školský rok 2021/2022 bol na Plenárnej schôdzi dňa 10.9.2021 opätovne odsúhlasený vo výške 100,- € jednorázovo za celé obdobie štúdia. Poberatelia sociálneho štipendia platia 60,- € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.
Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2021.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte v doplňujúcich informáciách meno, priezvisko a triedu žiaka. 

 Poznámky

  • Pokiaľ rodič neprispel na rodičovský príspevok z rôznych dôvodov v prvom ročníku, uhradí sumu za obdobie celého štúdia t.j. 100,- eur vo vyššom ročníku. Platí to aj pre rodičov starších žiakov.
  • Pokiaľ niekto prispel nižšou sumou ako bola dohodnutá, dorovná príspevok v tomto školskom roku.
  • Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok za ostávajúce roky štúdia mu bude vrátený pokiaľ o to rodič požiada.
  • Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV, Jakobyho 15, Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia. 

    Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!