Združenie rodičov

Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚP Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2023/2024

Rodičovský príspevok pre školský rok 2023/2024 bol na Plenárnej schôdzi dňa 14. 09. 2023 opätovne odsúhlasený vo výške 100,- € jednorázovo za celé obdobie štúdia. Poberatelia sociálneho štipendia platia 60,- €. za celé obdobie štúdia. Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2023.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu:

SK75 0200 0000 0020 8287 1158.

Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte v doplňujúcich informáciách meno, priezvisko a triedu žiaka. 

Poznámky

  • Pokiaľ rodič neprispel na rodičovský príspevok z rôznych dôvodov v prvom ročníku, uhradí sumu za obdobie celého štúdia t.j. 100,- eur vo vyššom ročníku. Platí to aj pre rodičov starších žiakov.
  • Pokiaľ niekto prispel nižšou sumou ako bola dohodnutá, dorovná príspevok v tomto školskom roku.
  • Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy, rodičovský príspevok za ostávajúce roky štúdia mu bude vrátený, pokiaľ o to rodič požiada.
  • Pokiaľ žiak nastúpi na ŠÚP, Jakobyho 15, Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!