Základné informácie

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže).

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

 1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával.

 2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

 3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

 5. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským a žiak strednej odbornej školy, strednej športovej školy (okrem odboru športové gymnázium), školy umeleckého priemyslu a konzervatória si môže ďalší cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

 6. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.

 7. Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka.

 8. Test EČ MS z cudzieho jazyka, druhého vyučovacieho jazyka, slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Žiak môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s porozumením pri prihlasovaní na MS.

 9. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:
  a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
  b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
 10. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:
  a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
  b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 11. Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.

 12. Žiak nemôže ako náhradu maturitnej skúšky z cudzích/druhých vyučovacích jazykov využiť jazykový certifikát.

 1.  
Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17 odsek 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže

  žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

 2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon § 88, odsek 1 a 2).

 3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať

  (školský zákon § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

 4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon § 77 odsek 5 a § 88 odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal EČ a PFIČ MS v riadnom termíne roku 2024, môže vykonať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS v septembri 2024 alebo v marci 2025).

 5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

 6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň

  so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.

 7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS v septembri teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS, prípadne opravný termín PČOZ. Opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS takéhoto žiaka môže byť najskôr v riadnom termíne nasledujúceho školského roka a opravný termín PČOZ MS najskôr vo februári nasledujúceho školského roka. Na tieto termíny sa žiak prihlási do 30. septembra.

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 12. až 14. marca 2024. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NIVaM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NIVaM www.nivam.sk.

Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a ak to personálne a organizačné možnosti školy dovolia, nesmú to byť ich triedni učitelia.

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK.

Marcový riadny termín EČ a PFIČ MS 2024

 • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

 • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

 • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. Podrobné informácie

o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii septembrového termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Termíny praktickej časti odbornej zložky a internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024
  • Zadanie PČOZ 4. marca 2024

 • obhajoba vlastného projektu

  • Obhajoba PČOZ 24. mája 2024

  • Akademický týždeň 27. – 31. mája 2024

  • ústna forma internej časti MS 3. – 7. júna 2024

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiaci so ZZ môžu mať v súlade s platnou legislatívou upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod.Podľa upravených podmienok môže maturovať iba:

 • žiak strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

 • žiak špeciálnej triedy alebo

 • žiak so ZZ v triede strednej školy vzdelávaný spolu s ostatnými žiakmi.

  Žiaci so ZZ, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci:

 • so sluchovým postihnutím,

 • so zrakovým postihnutím,

 • s telesným postihnutím,

 • chorí a zdravotne oslabení,

 • s vývinovými poruchami učenia,

 • s poruchami aktivity a pozornosti,

 • s poruchami správania,

 • s narušenou komunikačnou schopnosťou,

 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

 • s viacnásobným postihnutím (pri prihlasovaní žiakov na EČ a PFIČ MS vyznačte všetky

 • diagnostikované druhy postihnutia).

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje požadované úpravy a odborný lekársky posudok alebo odporúčanie poradenského zariadenia v súlade s platnou legislatívou. Oznámenie o úprave podmienok MS prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL)

Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh:36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB2)francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk (RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 
INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH EČ MS

Najneskôr desať dní pred začiatkom ÚFIČ MS budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) v papierovej podobe žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich mohla škola v zmysle školského zákona informovať svojich žiakov.

Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.