Animovaná tvorba

Odbor animovaná tvorba poskytuje základy prípravy na využitie animácie vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie, špecificky na modelovanie scén aplikovaných v scénografii, vo filme, hudbe, pri vytváraní počítačových hier, v oblasti vzdelávania (tvorba multimediálnych učebníc), v dizajne a architektúre.

Obsahovou náplňou štúdia sú rôzne techniky animácie od klasických ručne kreslených techník až po najnovšie počítačové technológie. Študenti absolvujú prípravu v kresbe a iných výtvarných technikách potrebných pre kreatívne rozvíjanie vlastných nápadov. Pri práci s 2D a 3D programami vytvárajú priestorové modely scény, osvetľujú a zobrazujú scénu pomocou virtuálnej kamery a na základe vlastných scenárov a dramaturgie finalizujú výstup na filmovom plátne alebo obrazovke.

Absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako samostatný výtvarník – animátor v rôznych funkciách v rámci agentúr prípadne oddelení podnikov, firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú reklamou, tvorbou web stránok, filmom a dizajnom, alebo ďalej študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.

V rámci hodín počítačovej grafiky a počítačovej animácie študenti získajú praktické skúsenosti s týmto softvérom:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Adobe Flash
  • Adobe Premiere
  • Blender

Vedúci odboru: Akad. mal. Tomáš Čepek
tetcepek@gmail.com

Facebook – animovaná tvorba