Termíny EČ a PFIČ MS 2024

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia

12. – 14. marca 2024

Deň a čas administrácie EČ a PFIČ z jednotlivých maturitných predmetov

 • slovenský jazyk a literatúra – 12. marec 2024 (utorok)

čas administrácie EČ a PFIČ MS zo SJL

09.45 – 11.25 h          Administrácia testov EČ MS

13.00 – 15.30 h          Administrácia PFIČ MS

 • anglický jazyk – 13. marec 2024 (streda)

čas administrácie EČ a PFIČ MS z AJ

09.45 – 11.25 h           Administrácia testov EČ MS – úroveň B1

09.45 – 11.45 h          Administrácia testov EČ MS – úroveň B2

13.00 – 14.00 h          Administrácia PFIČ MS

 • matematika – 14. marec 2024 (štvrtok)

 čas administrácie EČ MS z MAT

 09.45 – 12.15 h          Administrácia testov EČ MS

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Predmet/úroveňTrvanie EČ MSFormát úlohTrvanie PFIČ MSFormát úloh
SJL100 minút40 úloh s výberom odpovede,  24 úloh s krátkou odpoveďou150 minútvýber 1 spomedzi štyroch tém/žánrov zadaných na základe cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy (rozsah minimálne 200 slov)
AJ/B1100 minút36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou60 minút1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou) rozsah 160 – 180 slov
AJ/B2120 minút46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou60 minút1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou) rozsah 200220 slov
MAT150 minútzáklady matematiky – 7 úloh funkcie – 8 úloh planimetria – 6 úloh stereometria – 5 úloh kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika – 4 úlohy

 SJL – slovenský jazyk a literatúra                             

AJ – anglický jazyk

MAT – matematika

Podrobné informácie na webových stránkach:

 • NIVaM: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
 • CVTI SR – ŠVS: https://maturita.svsbb.sk/

  Časový harmonogram administrácie testov  EČ a PFIČ MS z predmetu SJL v riadnom termíne

  12. marca  2024 (utorok)

  kód školy:      682501

  kód skupiny:  01 – 07

  do 9.00Príchod žiakov do školy.
  9.00 – 9.15Príchod žiakov do jednotlivých učební podľa zverejneného rozpisu (kabáty, vetrovky, tašky, mobily a iné elektronické zariadenia žiaci odložia v šatni).
  9.25 – 9.45Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
  9.45 11.25Administrácia testov EČ MS (100 minút).
  9.45   11.50Administrácia testov externej časti MS zo SJL (125 minút) – predĺžený čas o 25 % ZZ žiaci.
  9.45 – 12.15Administrácia testov externej časti MS zo SJL (150 minút) – predĺžený čas o 50 % ZZ žiaci.
  11.25 12.20Prestávka pre žiakov.
  11.50 12.45Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 25 % –  od 12.20 v učebni.
  12.15 – 13.10Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 50 % – od 12.20 v učebni.
  12.20Zverejnenie tém PFIČ MS. Žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora. Administrátori rozdajú pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dávajú úvodné pokyny.
  12.40 12.45Administrátori rozdajú rozmnožené témy PFIČ MS žiakom.
  12.45 – 13.00Žiaci majú 15 minút na výber témy. V tomto čase nesmú nič písať.
  13.00 15.30Administrácia PFIČ MS.
  12.45 12.55Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny. Administrátor rozdá rozmnožené témy PFIČ MS ZZ žiakom  (25 %).
  13.10 13.20Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny. Administrátor rozdá rozmnožené témy PFIČ MS ZZ žiakom  (50 %).
  12.55 – 13.10ZZ žiaci (25 %) majú 15 minút na výber témy. V tomto čase nesmú nič písať.
  13.20 – 13.35ZZ žiaci (50 %) majú 15 minút na výber témy. V tomto čase nesmú nič písať.
  13.10 – 16.18Administrácia PFIČ MS zo SJL (188 minút) – ZZ žiaci (25 %).
  13.35 – 17.20Administrácia PFIČ MS zo SJL (225 minút) – ZZ žiaci (50 %).

  Časový harmonogram administrácie testov  EČ a PFIČ MS z predmetu AJ úroveň B1 v riadnom termíne

  13. marca  2024 (streda)

  kód školy:      682501

  kód skupiny:  02, 04, 05, 09

  do 9.00Príchod žiakov do školy
  9.00 – 9.15Príchod žiakov do jednotlivých učební podľa zverejneného rozpisu (kabáty, vetrovky, tašky, mobily a iné elektronické zariadenia žiaci odložia v šatni).
  9.25 – 9.45Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
  9.45 – 11.25Administrácia testov EČ MS – úroveň B1 (100 minút).
    
  9.45 – 11.50Administrácia testov EČ MS – úroveň B1 (125 minút) – predĺžený čas o 25 % ZZ žiaci.
  9.45 – 12.15Administrácia testov EČ MS – úroveň B1 (150 minút) – predĺžený čas o 50 % ZZ žiaci.
    
  11.25 – 12.30Prestávka pre žiakov.
  11.50 – 12.55Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 25 % – do 12.30 mimo učebne od 12.30 v učebni.
  12.15 – 13.20Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 50 % – do 12.30 mimo učebne od 12.30 v učebni.
    
  12.30Zverejnenie zadaní PFIČ MS. Žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora. Administrátori rozdajú pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dávajú úvodné pokyny.
    
  12.55 – 13.00Administrátori rozdajú žiakom rozmnožené zadania PFIČ MS.
  12.55 – 13.00Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny – predĺžený čas o 25 %.
  13.20 – 13.25Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny – predĺžený čas o 50 %.
    
  13.00 – 14.00Administrácia PFIČ  MS  (60 minút).
  13.00 – 14.15Administrácia PFIČ MS  (75 minút) – ZZ žiaci  (25 %).
  13.25 – 14.55Administrácia PFIČ MS  (90 minút) – ZZ žiaci  (50 %).
    

  Časový harmonogram administrácie testov  EČ a PFIČ MS z predmetu AJ úroveň B2 v riadnom termíne

  13. marca  2024 (streda)

  kód školy:      682501

  kód skupiny:  01, 03, 06, 07, 08  

  do 9.00Príchod žiakov do školy
  9.00 – 9.15Príchod žiakov do jednotlivých učební podľa zverejneného rozpisu (kabáty, vetrovky, tašky, mobily a iné elektronické zariadenia žiaci odložia v šatni).
  9.25 – 9.45Administrátori rozsadia žiakov, rozdajú žiakom potrebné písomnosti, dávajú úvodné pokyny. Žiaci vypĺňajú záhlavia OH, administrátori kontrolujú vypísané záhlavia OH.
  9.45 – 11.45Administrácia testov EČ MS – úroveň B2 (120 minút).
    
  9.45   12.15Administrácia testov EČ MS – úroveň B2 (150 minút) – predĺžený čas o 25 % ZZ žiaci.
  9.45 12.45Administrácia testov EČ MS – úroveň B2 (180 minút) – predĺžený čas o 50 % ZZ žiaci.
    
  11.45 – 12.30Prestávka pre žiakov.
  12.15 – 13.00Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 25 % – do 12.30 mimo učebne od 12.30 v učebni.
  12.45 13.30Prestávka pre ZZ žiakov  – predĺžený čas o 50 % – do 12.30 mimo učebne od 12.30 v učebni.
    
  12.30Zverejnenie zadaní PFIČ MS. Žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora. Administrátori rozdajú pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dávajú úvodné pokyny.
    
  12.55 – 13.00Administrátori rozdajú žiakom rozmnožené zadania PFIČ MS.
  13.00 13.05Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny – predĺžený čas o 25 %.
  13.30 13.35Administrátor rozdá pomocné papiere na koncept, tlačivá PFIČ MS a dáva úvodné pokyny – predĺžený čas o 50 %.
    
  13.00 – 14.00Administrácia PFIČ  MS  (60 minút).
  13.05 – 14.20Administrácia PFIČ MS  (75 minút) – ZZ žiaci  (25 %).
  13.35 15.05Administrácia PFIČ MS  (90 minút) – ZZ žiaci  (50 %).