Veda a umenie bez bariér

Spolupráca s katedrou slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ sa začala už v šk. roku 2018/2019, keď pani doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD., oslovila našu školu s ponukou zapojiť sa do projektu KEGA Veda a umenie bez bariér. Zadania sa chytili žiaci tretieho a štvrtého ročníka fotografického dizajnu pod vedením Mgr. Renáty Novotnej Markovičovej a Ing. Martina Vysokého (odborné predmety) a PaedDr. Jany Valicovej (slovenský jazyk a literatúra).

Prvá časť projektu vyvrcholila 7. 3. 2019 vernisážou s názvom Literatúra cez objektív, ktorá mala na pôde UPJŠ veľký úspech.

https://intranet.upjs.sk/casopis/?1809#casopis/21

Práce našich tretiakov a štvrtákov fotografického oddelenia ocenili prítomní účastníci vedecko-umeleckého sympózia zo Slovenska aj zahraničia. Z vystavených fotografických diel následne vznikol literárny salónik v študentskej kaviarni Minerva UPJŠ.
literarny_salonik

Keďže vernisáž bola súčasťou trojdňového sympózia Veda a umenie bez bariér, práca našich žiakov pod vedením ich pedagógov bola publikovaná aj v zborníku Veda bez bariér. Zostavovatelia zborníka venovali samostatnú kapitolu fotografickým dielam žiakov a ich literárnym interpretáciám v úzkom prepojení s teóriou a praxou stredoškolského vzdelávania.

https://unibook.upjs.sk/sk/slovakistika/1239-veda-bez-barier (s. 155 – 179).

Úspešná spolupráca viedla k pokračovaniu v projekte participáciou na druhom vydaní bilingválnej vysokoškolskej učebnice Rodový aspekt v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Interpretačné etudy) od doc. I. Hajdučekovej. Ilustrácie k učebnici a celkový „grafický redizajn“ prvého vydania si vylosovala Diana Richnavská, dnes už absolventka našej školy, a neskôr sa k spolupráci na ilustráciách tvorivo pridal aj jej spolužiak Maroš Gardoš. Druhé, rozšírené vydanie bilingválnej vysokoškolskej učebnice je dostupné na stránke univerzitnej knižnice (https://unibook.upjs.sk/sk/).

V tomto školskom roku sa do projektu zapojili aj tohtoroční tretiaci z oddelenia fotografického dizajnu. Spolu so štvrtákmi pracovali na ilustračnom materiáli k pripravovanej antológii Časopis Živena v rokoch 1918 – 1928. Spolupráca sa začala prednáškou doc. I. Hajdučekovej o prvých ženských časopisoch Dennica a Živena.

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/prednaska-Prve-zenske-casopisy/

Naša úspešná spolupráca sa zakončila treťou projektovou aktivitou KEGA – Veda bez bariér, na ktorej sa podieľali naše žiačky a žiaci pre Antológiu časopisu Živena v rokoch 1919 – 1928. Publikácia bola úspešne zverejnená na stránke univerzitnej knižnice. Publikácia je voľne dostupná.

https://unibook.upjs.sk/sk/slovakistika/1419-casopis-zivena-v-rokoch-1919-1928

25. februára 2020 sa na pôde UPJŠ uskutočnilo záverečné stretnutie fotografov a pedagógov ŠUP s mentorkou otvorenej formy projektového vyučovania doc. PaedDr. Ivicou Hajdučekovou, PhD., ktorá ho iniciovala, aby ocenila prácu našich žiakov a poďakovala sa za spoluprácu v projekte KEGA – Veda bez bariér.

Je pre nás cťou, že sme sa ako stredná škola stali súčasťou tohto významného projektu na pôde univerzity, ktorý prepája vedu s umením, stredoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť s vysokoškolským vzdelávaním a predznamenáva nielen nové trendy vo výučbe, ale aj vo vzájomnom prepájaní teórie s praxou. Veríme, že doterajšia úspešná spolupráca bude pokračovať novými tvorivými podnetmi a výzvami.

Počas trvania vernisáže sa budú zhotovovať fotografické resp. video záznamy, ktoré môžu byť použité pre účely ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU, JAKOBYHO 15, 040 01 KOŠICE.