Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

Štúdijný odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky sa do dnešnej podoby vyvinul zhruba po osemnástich rokoch existencie. Jeho predchodkyňou bola forma pomaturitného štúdia. Na odbore študujú mladí ľudia zaujímajúci sa o klasické maliarske techniky a tradičné remeselné postupy, používané v dielňach starých majstrov pred mnohými storočiami.

Náplňou štúdia je nadobúdanie manuálnych zručností v oblasti kresby a maľby, budovanie vlastného výtvarného rukopisu, poznávanie špecifík rôznych výtvarných slohov a autorských postupov.

Žiaci tvoria vlastné práce, na ktorých nadobúdajú potrebné skúsenosti a zručnosti, ale tiež vytvárajú technologické, faksimilné a invenčné kópie, aby na nich pochopili dobové postupy a spôsoby slohových štylizácií. Na základe týchto znalostí môžu potom v kontakte so skutočnými historickými artefaktmi zapožičanými z múzeí, galérií a súkromných zbierok realizovať konzervátorské a reštaurátorské úkony. Týmito úkonmi napomôžu historickým pamiatkam predĺžiť ich existenciu a prinavrátiť im ich pôvodné výtvarno-estetické kvality. Spomínané konzervátorské a reštaurátorské techniky vychádzajú z poznatkov a skúseností našich predkov, no zahŕňajú aj aplikáciu a použitie súčasných materiálov, postupov a moderných technológií. Absolventi štúdia sú pripravení tak, aby sa samostatne dokázali orientovať v špecifikách rôznych typov pamiatok a dokázali tvorivo, no s rešpektovaním originality a dobovosti riešiť problematiku týkajúcu sa ich záchrany a obnovy.

Uplatnenie nachádzajú v reštaurátorských dielňach a ateliéroch múzeí, galérií a v súkromnom sektore v oblasti starožitníctva. Taktiež môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách v oblasti reštaurátorskej problematiky alebo príbuzných výtvarných zameraniach, či odboroch ako sú múzejníctvo, archeológia, archívnictvo alebo dejiny umenia.Vedúci odboru: Mgr. art. Rudolf Lacko
restauratorstvo.supke@gmail.com

Facebook – konzervátorstvo a reštaurátorstvo

prezentačné video odboru