Grafický dizajn

Tento odbor pripravuje svojich žiakov v oblasti grafického dizajnu, knižnej tvorby a ilustrácie.
Odborná príprava vo vzdelávaní kombinuje klasické a digitálne výtvarné techniky: grafiku, maľbu a typografiu. Cieľom odboru grafický dizajn je naučiť študenta samostatne vytvoriť návrhy k zadanej téme z oblasti komunikačného dizajnu a knižnej tvorby. Pripravuje žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a riešeniu zadaní priamo pre prax. Úspešní absolventi nájdu svoje uplatnenie v kreatívnom priemysle aj na vysokých školách umeleckého smeru. Žiaci na vyučovaní používajú klasické výtvarné pomôcky aj grafické tablety vhodné pre digitálnu tvorbu. Do odbornej prípravy patrí aj praktická ekonomika a odborný cudzí jazyk.

Žiaci počas štúdia na odbore získajú odborné kompetencie a zručnosti v nasledovných oblastiach:

  • DTP (Desktop publishing) a prepress
  • grafický 2D dizajn
  • písmo a typografia
  • klasické grafické techniky
  • figurálna kresba
  • maliarske techniky
  • knižná tvorba a ilustrácia

V rámci hodín počítačovej grafiky a odborných predmetov študenti získajú praktické skúsenosti s nasledovnými softvérmi:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign

Vedúci odboru: Mgr. art. Martin Fek
matofek@gmail.com

Facebook – propagačná grafiku