Pokyny pre zákonných zástupcov po prijímacích skúškach

Riaditeľ ŠUP zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov
podľa výsledkov prijímacieho konania a počet voľných – nenaplnených miest, do
ktorých je možné ešte uchádzačov prijať v príslušnom študijnom odbore dňa
17. 05. 2024


Zákonný zástupca podľa výsledkov prijímacieho konania postupuje nasledovne:

 1. UCHÁDZAČ VYKONAL PRIJÍMACIE SKÚŠKY ÚSPEŠNE A BOL PRIJATÝ
 • informácia o úspešnom vykonaní prijímacej skúšky a o prijatí uchádzača na štúdium
  vo zverejnenom zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia
  zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí,
 • uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do troch
  pracovných dní do 22. 05. 2024 písomne potvrdí ŠUP Košice prijatie na vzdelávanie

  Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie
 • ak v tomto termíne zákonný zástupca prijatie na vzdelávanie nepotvrdí, rozhodnutie o
  prijatí stráca platnosť,
 • po doručení písomného potvrdenia zo strany zákonného zástupcu riaditeľ ŠUP vyhotoví
  písomné rozhodnutie o prijatí a odošle ho uchádzačovi.
 1. UCHÁDZAČ VYKONAL PRIJÍMACIE SKÚŠKY ÚSPEŠNE A NEBOL PRIJATÝ
 • riaditeľ ŠUP odošle neprijatému uchádzačovi písomné rozhodnutie o neprijatí najneskôr v
  termíne do 17. 05. 2024,
 • uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v
  odbore vzdelávania uvedenom v prihláške len z dôvodu, že sa umiestnil na nepostupovom
  mieste, ale prijímacie skúšky vykonal úspešne, pošle odvolanie sa voči rozhodnutiu riaditeľa
  školy o neprijatí, (vzor odvolania)
  • proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
   zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
   rozhodnutia,
  • uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v
   odbore vzdelávania uvedenom v prihláške z dôvodu, že sa umiestnil na nepostupovom
   mieste, ale prijímacie skúšky vykonal úspešne, môže byť na základe žiadosti prijatý na
   vzdelávanie v odbore, ktorý nebol uvedený v prihláške a v ktorom sú na výsledkovej listine
   uvedené voľné – nenaplnené miesta, (vzor žiadosti)
  • požiadať o prijatie na štúdium v inom odbore, v ktorom sú voľné miesta môže uchádzač
   alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača do dvoch pracovných dní,
  • riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí bezodkladne.
  1. UCHÁDZAČ VYKONAL PRIJÍMACIE SKÚŠKY NEÚSPEŠNE A NEBOL PRIJATÝ
  • riaditeľ ŠUP odošle neprijatému uchádzačovi písomné rozhodnutie o neprijatí najneskôr v
   termíne do 17. 05. 2024,
  • uchádzač nevykonal úspešne prijímacie skúšky a tým nesplnil podmienky kritérií
   prijatia na štúdium na ŠUP v Košiciach.