História školy

Škola umeleckého priemyslu v Košiciach prešla od svojho založenia mnohými zmenami. Prvé roky školy s takmer 50-ročnou tradíciou sa formovali pod hlavičkou Strednej priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej na ktorej bol odbor užité umenie. Oddelením sa od SPŠ v roku 1973 vzniká Stredná umelecko-priemyselná škola (SUPŠ) s prvými maturantmi na odboroch výstavníctvo a propagačná grafika, nato pribudli odbory užitá fotografia, keramika a neskôr konzervátorstvo ‒ reštaurátorstvo a kamenosochárstvo. Prispôsobovaním sa pribúdajúcim požiadavkám trhu práce sa naša škola transformovaná na Školu úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) postupne rozrastala, vznikali na nej nové, progresívne odbory, ako napríklad animovaná tvorba, dizajn, dizajn exteriéru, scénografia, odevný dizajn. Medzi najinovatívnejšie odbory na škole dnes patria odbory v experimente, a to digitálna maľba – koncept art, kde sa kladie dôraz na 2D a 3D grafiku a ilustráciu, tvorbu charakterov a prostredí do počítačových hier a odbor dizajn digitálnych aplikácií, ktorý sa zameriava na oblasť dizajnu webov a mobilných aplikácií, dizajnu UX (User Experience) a UI (User Interface – užívateľského rozhrania). Okrem prípravy žiakov na praktický život na trhu práce je nemenej dôležité vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia. Mnohí naši absolventi sa stali pedagógmi na základných umeleckých školách, stredných a vysokých umeleckých školách. Niektorí sa časom vrátili na svoju alma mater a pedagogicky tu pôsobia. Medzi našimi absolventmi nájdeme množstvo výnimočných osobností, ktoré reprezentujú súčasné umenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  

Prehliadka priestorov školy