Scénické výtvarníctvo

Študijný odbor scénické výtvarníctvo poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti z oblasti výtvarného a realizačného spracovania scénických výprav pre divadlo, film, televíziu a ostatné scénické formy. Počas štúdia žiak získava schopnosti invenčne myslieť a zároveň rešpektovať scénické dielo ako komplexný celok pozostávajúci z kostýmovej výpravy, maskérskej výpravy, tvorby scény, jej osvetlenia, ozvučenia a tvorby scénických dekorácií. Cieľom je pripraviť žiaka na navrhovanie, projektovanie, materiálové a technologické spracovanie jednotlivých častí scénickej výpravy v zmysle režijného návrhu, zadaného scenára, podmienok a požiadaviek scénickej praxe.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

Pre zameranie maľby a dekoračnej tvorby:

 • charakterizovať maliarske a dekoračné materiály z hľadiska ich uplatnenia pri tvorbe umeleckého diela,
 • popísať súčasné aj historické technologické postupy jednotlivých maliarskych techník,
 • vysvetliť základy teórie svetla a farby v kontexte s jej uplatnením v scénickej tvorbe,
 • používať a presadzovať v umeleckej tvorbe nové netradičné myšlienky, metódy a technické prostriedky,
 • uviesť základné poznatky z tvorby písma,
 • vymedziť základy tvorby technických výkresov, základy axonometrie a pravouhlého premietania,
 • objasniť prínos programovej podpory a využívania digitálnych technológií pri navrhovaní, konštruovaní, modelovaní a realizácii scénografických riešení a scénických dekorácií.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Základné druhy materiálov a ich vlastnosti.
 • Pracovné postupy, techniky a technológie realizácie scénickej výpravy.
 • Technická a odborná dokumentácia spracovania scénickej výpravy.
 • Programová podpora navrhovania, dokumentovania a realizácie diela.
 • Bezpečnostné a hygienické normy.
 • Duševné vlastníctvo a základy autorského práva.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

Pre zameranie maľby a dekoračnej tvorby:

 • aplikovať princípy kresliarskych  figurálnych  štúdií  v  zaznamenávaní  proporcií,  pohybu,  výrazu a charakteru ľudskej figúry,
 • využiť základy písma v dekoračnej a reklamnej tvorbe,
 • pripraviť a spracovať návrhy scénických riešení v kontexte s literárnym dielom, scenárom, režijným zámerom, vrátane technickej a odbornej dokumentácie,
 • použiť digitálne technológie pri tvorbe návrhov, vizualizácií, modelovaní a spracovaní riešenia scénického priestoru a scénických dekorácií,
 • zhotoviť presné kópie maliarskych diel z rôznych slohových období,
 • vyhodnotiť potreby a požiadavky na zhotovované dielo pre spracovanie optimálneho výtvarného návrhu, materiálového a technologického postupu zhotovenia a vlastnú realizáciu diela.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

V zameraní maľby a dekoračnej tvorby:

 • Technologické postupy prípravy podkladov, maliarskych techník a konzervačných procesov.
 • Scénické a dekoračné maliarske techniky.
 • Reprodukcia a scénická kópia umeleckého diela.
 • Scénický priestor, verejný priestor, detaily priestoru.
 • Odborná dokumentácia.
 • Programová podpora, digitálne technológie.
 • Scénografia podľa zadaného scenára.