Propagačné výtvarníctvo

Cieľom  študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť  žiakov pre kvalifikované uplatnenie     v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Počas štúdia žiak získava schopnosti tvorivo myslieť, vzdeláva sa teoreticky aj prakticky v rozličných plošných a priestorových výtvarných disciplínach. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese. Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • uviesť zásady tvorby a kritériá na posudzovanie výtvarného produktu z technologického, funkčného, ergonomického, estetického i ekonomického hľadiska,
 • definovať odbornú typografickú terminológiu,
 • charakterizovať rôzne druhy písma, vysvetliť zásady používania a voľby písma,
 • vysvetliť zásady používania písma,
 • charakterizovať jednotlivé materiály a pomôcky používané v propagácii,
 • vysvetliť metodológiu vytvárania trojrozmerných modelov,
 • charakterizovať princípy procesu navrhovania – tvorby návrhov výtvarných artefaktov, dizajnérskych – úžitkovo výtvarných predmetov,
 • určiť postupy tvorby dizajnérskych produktov, s dôrazom na využitie ako klasických ručných tak aj digitálnych technológií,
 • objasniť pravouhlé premietanie na 3 priemetne, axonometrické zobrazovanie, konštrukciu rovno- bežného osvetlenia, perspektívne zobrazovanie,
 • popísať pravidlá vizuálnej komunikácie,
 • poznať základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon,
 • uviesť princípy obhajoby svojej práce a popísať pracovný postup.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia tvorby trojrozmerných modelov.
 • Technické kreslenie.
 • Zásady ergonómie pri navrhovaní.
 • Základy autorského práva a príslušné právne normy, duševné vlastníctvo.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • používať prístroje, zariadenia, nástroje a pomôcky podľa príslušných pracovných postupov,
 • vytvoriť výtvarný návrh a k tomu potrebnú technickú dokumentáciu,
 • aplikovať poznatky     o materiáloch,     o technologicko-výrobných    postupoch     a pomôckach v jednotlivých etapách tvorivého procesu,
 • realizovať pravouhlé premietanie na tri priemetne, axonometrické zobrazovanie, konštrukciu rovno- bežného osvetlenia, perspektívne zobrazovanie,
 • aplikovať typografické a  kompozičné  princípy  na plošných  a  priestorových  grafických  prvkoch, informačných a orientačných systémoch v jednotlivých etapách tvorivého procesu,
 • vyhľadávať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a iných zdrojov a aplikovať ich do praxe,
 • navrhnúť a zrealizovať riešenia  vizuálnej  komunikácie  v  priestorovej  tvorbe  a  editovať  návrhy v grafických programoch,
 • navrhnúť technologické riešenie verejného priestoru s technickou dokumentáciou a vizualizáciou,
 • vytvoriť návrh a maketu obaloviny,
 • modelovať a vytvárať reálne aj virtuálne objekty verejných priestorov a prvkov v architektúre,
 • používať 2D a 3D programy, vektorovú a bitmapovú grafika, zalamovacie aplikačné programy,
 • realizovať 3D digitálne vizualizácie,
 • používať DTP a prepress rôznych 2D a 3D prvkov,
 • vytvoriť koncept výstavnej expozície s možným presahom do scénografie,
 • navrhnúť a vytvoriť priestorové modely v mierkach.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Písmo a typografia.
 • Základy grafického dizajnu, informačný a orientačný systém, jednotný vizuálny štýl.
 • DTP a prepress.
 • PC, 2D a 3D programy, vektorová a bitmapová grafika, zalamovacie aplikačné programy
 • Obalový dizajn.
 • Interiérové celky a detaily interiéru.
 • Verejný priestor a detaily verejného priestoru.
 • Výstavná expozícia a scéna.