Digitálna maľba – koncept art

4-ročný študijný odbor Digitálna maľba – koncept art ukončený maturitnou skúškou je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o digitálnu maľbu a ilustráciu, 2d/3d animáciu, 3D modelovanie, UX design, o tvorbu herného prostredia: tvorbu charakterov a prostredí do pc hier.  V rámci štúdia žiaci rozvinú tradičné aj digitálne kresliarske a maliarske zručnosti založené na pevných vedomostných základoch v oblasti výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.

Učivo jednotlivých ročníkov je zostavené so zreteľom na kontext požiadaviek súčasných trendov a požiadaviek trhu práce.

V priebehu štúdia sa žiaci zoznamujú so základmi anatómie a fyziológie ľudského aj zvieracieho tela, osvojujú si metódy tradičnej aj digitálnej ilustrácie a maľby, základy perspektívy, UX dizajnu, 2D/3D animácie a 3D modelovania. Žiaci sa naučia pracovať samostatne aj v tíme, projektovať aj zrealizovať ucelené umelecké projekty. Hladanie a riešenie problémových situácii projektu a kreatívne myslenie je súčasťou jednotlivých zadaní.

Uplatnenie absolventov: na pozícii kreatívneho pracovníka – výtvarníka v oblasti tvorby počítačových hier, vo filmovom priemysle, v grafickej a reklamnej tvorbe, v dizajnérskych a architektonických štúdiách alebo vo vydavateľstvách printových aj digitálnych médií. 

Vedúca odboru: Mgr. art. Noémi Ráczová
racznoemi72@gmail.com

Facebook – digitálna maľba

The 4-yrs long study field Digital Painting – Concept Art completed by the school-leaving „maturita“ exam is designed for students who are interested in digital painting and illustration, 2d / 3d animation, 3D modeling, UX design, game creation: character and environment design for computer art and games. As part of their studies, students learn traditional and digital drawing and painting skills based on a solid knowledge base in the field of artistic expression.

The curriculum of each grade is built with regard to the context of the requirements of current trends and labor market requirements.

During their 4 yrs long studies, students learn the basics of anatomy and physiology of the human and animal body, acquire skills and knowledge of traditional and digital illustration and painting techniques, learn the basics of perspective, UX design, 2D / 3D animation and 3D modeling. Students will learn how to work independently and in team, design and create complex art projects. Problem solving and creative thinking is a part of every assignments.

Graduate employment possibilities: as a creative worker – artist in the field of computer art, in the film industry, in graphic, advertising, design and architectural studios or in digital media publishing houses.

Head of the Department: Mgr. art. Noémi Ráczová
racznoemi72@gmail.com

Facebook – digitálna maľba