Fotografický dizajn

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom prie- mysle a na trhu práce. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • priblížiť fyzikálne a chemické zásady fotografie,
 • objasniť základné princípy fotografovania,
 • objasniť vplyvy na vývoj fotografických techník a materiálov,
 • vysvetliť prácu so svetlom, rozdelenie svetelných zdrojov a ich využitie vo fotografii,
 • pomenovať klasické fotografické oblasti a ich špecifiká – portrét, krajina, zátišie, reportáž, reportáž za sťažených svetelných podmienok, dokument, produktová fotografia, fotografická ilustrácia, mód- na fotografia, reklamná  fotografia,  abstraktná  fotografia,  fotografovanie  celej  figúry  a polfigúry  v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba, …,
 • ozrejmiť základy typografie v kontexte fotografického dizajnu,
 • vysvetliť správu farieb vo farebných profiloch RGB a CMYK,
 • objasniť potrebu práce v prostredí post-produkčných softwarových programov,
 • vysvetliť princípy tvorby videa,
 • definovať odbornú terminológiu v oblasti informačných technológií,
 • uviesť princípy multimediálnych komunikačných prostriedkov,
 • vymedziť základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia spracovania fotografického materiálu.
 • Základy typografie, písmo.
 • Základy audiovizuálnej tvorby.
 • Základy autorského práva a príslušné právne normy, duševné vlastníctvo.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • zrealizovať fotografovanie analógovou zrkadlovkou a spracovať čiernobiele negatívne a pozitívne materiály,
 • zhodnotiť svetelné pomery pri práci so svetlom v exteriéri a interiéri s rôznymi svetelnými zdrojmi,
 • analyzovať získané skúsenosti pri tvorivej práci s hĺbkou ostrosti, expozičným časom a ISO,
 • používať pri práci fotografické prístroje a fotografické príslušenstvo podľa technologických postupov,
 • aplikovať získané skúsenosti pri prevode analógového záznamu fotografie na digitálny,
 • správne archivovať fotografické materiály,
 • zrealizovať fotografovanie digitálnym fotoaparátom, využívať počítačové programy na úpravu fotografického obrazu a pripraviť fotografiu na tlač,
 • aplikovať správny pracovný postup a vhodnú fotografickú techniku pri fotografovaní (portrét, krajina a architektúra, zátišie, reportáž, reportáž za sťažených svetelných podmienok, dokument, produktová fotografia, fotografická ilustrácia, módna fotografia, reklamná fotografia, abstraktná fotografia, fotografovanie celej figúry a polfigúry v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba),
 • pripraviť a zrealizovať grafické návrhy z oblasti fotografického dizajnu s použitím písma,
 • vytvoriť storyboard,
 • vytvoriť krátky ozvučený videofilm s titulkami s využitím princípov filmovej reči a strihu,
 • obhájiť svoju prácu a popísať pracovný postup.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Fotografické zobrazovanie z technického, estetického a obsahového hľadiska.
 • Fotografické výrazové prostriedky.
 • Presah fotografie do ostatných médií.
 • Svetlo, charakteristika svetla a fyzikálne vlastnosti svetla, exponometria.
 • Fyzikálne a chemické základy fotografie.
 • Jednotlivé oblasti fotografie – portrét, krajina, zátišie, reportáž, reportáž za sťažených svetelných podmienok, dokument, produktová fotografia, fotografická ilustrácia, módna fotografia, reklamná fotografia, abstraktná fotografia, fotografovanie celej figúry a polfigúry v exteriéri a ateliéri, voľná tvorba.
 • Klasické analógové postupy, historické fotografické techniky, technika digitálnej fotografie.
 • Digitálny bitmapový obraz, fotografický a grafický softvér, softvérová manipulácia obrazu.
 • Základy audiovizuálnej tvorby.