Dizajn – grafický a priestorový dizajn

Študijný odbor dizajn sa popri základných princípoch dizajnérskej tvorby zameriava na súčasné trendy v dizajne, navrhovanie výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko.
Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a priestorového dizajnu (dizajn interiérov a produktov).
Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov, tvoria 3D vizualizácie alebo vytvárajú priestorové modely v konkrétnom materiáli.

Absolvent študijného odboru DIZAJN – zamerania grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti dizajnu.

Štúdium vytvára predpoklady na úspešne vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.

Študenti počas štúdia nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a návyky:

  • základy 2D a 3D vytvárania v grafických softvéroch: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhinoceros
  • tvorba dizajnérskej dokumentácie v CAD systémoch
  • výtvarné techniky a techniky kresby využiteľné v dizajnérskej tvorbe
  • modelovanie a práca s materiálom
  • dejiny výtvarnej kultúry a dejiny dizajnu
  • základy podnikania a vstup na trh práce

Vedúci odboru: Mgr. art. Lenka Šturmankinová

sturmankinova@gmail.com

Facebook – dizajn-grafický a priestorový