Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Cieľom študijného odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti reštaurovania a výtvarného umenia. Zmyslom a poslaním budúceho reštaurátora je revitalizácia a rehabilitácia historického umeleckého artefaktu, jeho obnova a zachovanie. Počas štúdia žiak získava schopnosti invenčne myslieť a zároveň rešpektovať dielo v jeho historickom kontexte. Vzdelávanie prebieha v teoretickej a praktickej rovine. Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť  a vyhodnocovať     problematiku     obnovy,     etické     zásady    reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

Vo všetkých zameraniach odboru:

 • priblížiť úlohy a základné vzťahy svojej profesie k ostatným umeleckoremeselným a dizajnérskym profesiám,
 • definovať význam a hodnotu pamiatok,
 • presne a odborne sa vyjadrovať v ústnom a písomnom prejave,
 • vysvetliť technologické postupy, ktoré sa uplatňujú pri ochrane, konzervácii a reštaurovaní historických umeleckoremeselných diel daného zamerania,
 • analyzovať faktory a typy poškodenia umelecko-historických diel v danom zameraní,
 • identifikovať typy písma, základy kaligrafie a typografie, uplatnenie a použitie písma v historickom kontexte daného zamerania,
 • určiť princípy zobrazovania historických umeleckoremeselných diel metódami deskriptívnej geometrie a technického kreslenia,
 • uviesť základné fakty z pomocných historických vied,
 • charakterizovať používané   materiály   a doplnkové   materiály   v danom    zameraní   v minulosti i súčasnosti,
 • objasniť zásady konzervátorského a reštaurátorského zásahu v oblasti daného zamerania,
 • identifikovať nástroje, náradia, stroje, zariadenia, pomôcky používané v danom zameraní,
 • opísať vykonanie výskumu reštaurovanej pamiatky,
 • pomenovať pravidlá depozitného režimu, expozičnú adjustáciu,
 • analyzovať právne predpisy a organizačné zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike,
 • vymedziť princípy komplexnej  dokumentácie  umeleckoremeselného  diela  (textovú,  fotografickú a výkresovú), návrh na jeho konzerváciu alebo reštaurovanie, dokumentáciu vykonaných prác,uviesť základy obchodného práva pre potreby praxe a autorský zákon.

Pre zameranie maliarskych techník:

 • opísať spracovanie, vlastnosti a použitie materiálov (napr. drevo, textil, useň, kameň, omietky, keramika, kovy),
 • vysvetliť techniky  zhotovenia  povrchovej   úpravy  a dekorácie  rôznych  materiálov  používaných v minulosti a v súčasnosti (napr. morenie, patinovanie, pozlacovanie),
 • hodnotiť historické maliarske diela a iné povrchové úpravy a dekorácie z funkčného, materiálového, konštrukčného, technologického a estetického hľadiska.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Technológia.
 • Náuka o materiáloch.
 • Techniky zhotovenia historických umeleckoremeselných a výtvarných diel.
 • Faktory a typy poškodenia historických umeleckoremeselných a výtvarných diel.
 • Ochrana, konzervácia a reštaurovanie historických umeleckoremeselných diel.
 • Komplexná dokumentácia umeleckoremeselného diela a jeho konzervácie alebo reštaurovania.
 • Základy autorského práva a príslušné právne normy, duševné vlastníctvo.

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent vie:

 • rozhodnúť sa pre správny konzervátorský, reštaurátorský zásah na diele,
 • aplikovať technologické postupy zhotovenia, konzervácie a reštaurovania jednotlivých prvkov,
 • vykonať dekoratívne a povrchové úpravy materiálov,
 • uplatňovať výtvarno-remeselné schopnosti pri dotváraní fragmentov, vytvárať asociácie medzi formou reštaurovaného objektu a jeho doplnením,
 • primerane výtvarne myslieť a používať prvky výtvarného jazyka a estetické zásady výtvarno – úžitkovej tvorby,
 • vykonať prvotnú evidenciu pri reštaurátorských prácach, vrátane fotodokumentácie a protokolov,
 • uplatňovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri prieskume, konzervovaní a reštaurovaní historických remeselných a výtvarných diel,
 • aplikovať technologické postupy ošetrovania a povrchových úprav umelecko-historických diel,
 • uplatňovať základy fotografovania v oblasti technickej fotografie,
 • používať digitálne technológie v umeleckej dokumentácii,
 • vytvárať asociácie medzi formou reštaurovaného objektu a jeho doplnením,
 • kultivovane prezentovať svoje dielo, využívať rôzne formy prezentácie vrátane digitálneho spracovania,

Pre zameranie maliarskych techník:

 • konštruovať, písať a kresliť písmo,
 • rozlišovať charakter historických slohov a príslušné maliarske technologické postupy daného obdobia,
 • rozlišovať, pripraviť a aplikovať materiály pri zhotovovaní rôznych maliarskych techník,
 • právne určiť a zhotoviť techniky povrchových úprav historických malieb a náterov,
 • vedieť primerane aplikovať technologické postupy zhotovovania a ošetrovania povrchov malieb,
 • aplikovať základné fakty z pomocných historických vied

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

 • Techniky ručného spracovania a opracovania materiálov podľa zamerania.
 • Techniky konzervovania a reštaurovania historických umeleckoremeselných diel podľa zamerania.
 • Prieskum historických remeselných a výtvarných diel.
 • Spôsoby poškodenia materiálov a umelecko-historických diel.
 • Dejiny umeleckoremeselnej výroby podľa zamerania.
 • Expozičná adjustácia.
 • Dokumentácia.
 • Umelecká prezentácia.