Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky študijné odbory

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE

Učivo je vymedzené spoločne pre všetky odbory na danom stupni vzdelania bez ohľadu na ich profiláciu. Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. Cieľom je príprava absolventa s konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne sa presadiť na trhu práce i v živote.

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • vysvetliť základné pojmy pracovného práva – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, fyzická a právnická osoba,
 • charakterizovať základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku pracovného pomeru,
 • vypracovať osobnú prípravu na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku,
 • porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,
 • vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu,
 • popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb,
 • stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie,
 • popísať riziká spojené s riadením vlastných financií,
 • popísať základné pojmové znaky podnikania,
 • vysvetliť hlavné princípy právnej úpravy podnikania v SR,
 • vysvetliť pojmy živnosť, živnostenské oprávnenie, neoprávnené podnikanie,
 • navrhnúť jednoduchý podnikateľský zámer – obchodný a finančný plán malého podniku,
 • charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho,
 • popísať postup pri vybavovaní reklamácie,
 • vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa,
 • popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť čo zahŕňa ochrana, spotrebiteľa.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • Svet práce

Obsah učiva vedie žiaka k osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k porozumeniu pracovnoprávnych vzťahov. Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska domácich, európskych i mimoeurópskych možností. Učivo sa zameriava na rozvoj schopností žiaka v oblasti osobného manažmentu. Vo vzdelávacom procese sa súčasne formujú a rozvíjajú schopnosti racionálneho a efektívneho správania a zodpovednosti za vlastnú prácu.

Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti súvisiace s pracovným pomerom.

Získava informácie o dôležitosti rozširovania nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho osobnostného a kariérového rozvoja.

 • Pravidlá riadenia osobných financií

Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučí sa rozoznávať možné riziká, stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie.

 • Výchova k podnikaniu

Žiaci sa oboznámia s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti, princípmi právnej úpravy podnikania v Slovenskej republike. Podrobnejšie si osvoja problematiku živnostenského podnikania, naučia sa vypracovať jednoduchý podnikateľský zámer.

 • Spotrebiteľská výchova

Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou predaja výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou povinnosťou predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách.


UMELECKO-HISTORICKÁ VÝCHOVA

Učivo odborných predmetov sa zameriava na poznatky z dejín výtvarnej kultúry a dejín umeleckoremeselnej práce a vedomostí potrebných na vytvorenie a prezentáciu umeleckého a umeleckoremeselného artefaktu. Poskytuje žiakovi celkové vzdelanie z histórie výtvarného umenia od počiatku až po súčasnosť. Historicko-umelecká výchova rozvíja estetické cítenie žiaka a jeho umelecké smerovanie, podnecuje v ňom vlastnú tvorivú činnosť ako predpoklad subjektívneho reflektovania reality. Žiak je vedený k potrebe aktívne vyhľadávať zdroje informácií, nachádzať v dejinách výtvarnej kultúry a umeleckej tvorbe zdroje inšpirácie a využívať ich vo svojej tvorivej činnosti. Žiak je vedený k rozvoju výtvarného myslenia, ku kultivácii výtvarného videnia a vyjadrovania, v nadväznosti na poznanie a rozbor umeleckého diela z hľadiska jeho historického zaradenia.

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • objasniť historický vývoj spoločnosti, jej výtvarnej kultúry a úžitkového výtvarného umenia,
 • vysvetliť vzájomné súvislosti medzi jednotlivými vývojovými etapami spoločnosti,
 • popísať výtvarné a estetické tendencie, ktoré sa prejavujú v umelecko-historickom vývoji,
 • identifikovať výtvarný prejav jednotlivých historických období podľa jeho základných znakov,
 • štylizovať myšlienky do súvislého textu, vyjadriť svoj názor,
 • analyzovať a zhodnotiť tvorbu významných predstaviteľov jednotlivých slohových období a súčasného výtvarného umenia,
 • zaradiť umelcov do obdobia a charakterizovať ich na základe ich výtvarnej tvorby,
 • prezentovať najvýraznejšie osobnosti v oblasti voľného výtvarného umenia, úžitkovej tvorby, architektúry a dizajnu, divadla, filmu, fotografie, grafiky, v nadväznosti na študijný odbor,
 • orientovať sa v dobových štýloch umeleckej tvorby s cieľom využiť konkrétny sloh ako základ, resp. inšpiráciu autorskej tvorby,
 • realizovať rozbor, analýzu umeleckého diela z hľadiska jeho historického zaradenia, vzťahu, formy a obsahu a kompozičnej výstavby,
 • prezentovať umelecké remeslá ako najstaršiu formu umeleckého prejavu človeka,
 • identifikovať umelecké remeslá podľa jednotlivých druhov, použitého materiálu a spôsobu vyhotovenia, ktorý vyjadruje dobový štýl,
 • vysvetliť hodnotu umeleckého diela,
 • analyzovať a zhodnotiť umelecké dielo, vysvetliť význam a prínos tvorby autora pre spoločnosť,
 • charakterizovať trendy súčasného umenia v nadväznosti na príslušný odbor, štúdia,
 • orientovať sa v známych filmoch a publikáciách z oblasti výtvarného umenia aj v nadväznosti na príslušný odbor štúdia,
 • orientovať sa v inštitúciách, múzeách, galériách, v ich zameraní a činnostiach v oblasti kultúry,
 • popísať ocenenia v oblasti výtvarnej kultúry a fondy, ktoré podporujú rozvoj kultúry na Slovensku.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 1. Dejiny výtvarnej kultúry
  • Ucelená orientácia v oblasti vývoja spoločnosti a jej výtvarnej kultúry od jej vzniku až po súčasnosť.
  • Súbor základných poznatkov z teórie umenia a výtvarnej tvorby v spoločensko-historických súvislostiach.
  • Poznatky o periodizácii a charakteristike spoločensko-historického vývoja v jednotlivých historických obdobiach.
  • Analýza vývojových etáp výtvarnej kultúry.
  • Obsahová a formálna analýza umeleckého Trendy súčasného výtvarného umenia v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.
  • Známe filmy a publikácie z oblasti výtvarného
  • Inštitúcie, múzeá a galérie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry.
  • Ocenenia v oblasti výtvarnej kultúry a fondy, ktoré podporujú rozvoj kultúry na
 1. Dejiny odboru
  • História a teória umenia, výtvarnej tvorby a trendy súčasného výtvarného umenia v príslušných spoločensko-historických súvislostiach, predovšetkým vo vzťahu k študovanému
  • Analýza vývojových etáp výtvarnej kultúry v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.
  • Analýza umeleckého diela v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.
  • Inštitúcie, múzeá a galérie v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.
  • Najznámejšie publikácie v nadväznosti na príslušný odbor štúdia.
  • Ocenenia v oblasti výtvarnej kultúry a fondy, ktoré podporujú rozvoj kultúry na
 2. Analýza umeleckého diela
  • Interpretácia umeleckého diela.
  • Výtvarné analytické
  • Analýza umeleckého diela z rôznych hľadísk ‒ z hľadiska historického zaradenia umeleckého diela, určenia autora a slohu, z pohľadu vzťahu formy a obsahu,
  • Analýza umeleckého diela z hľadiska použitých umeleckých a technologických
  • Analýza kompozičných princípov.
  • Teória tvarovej, svetelnej, farebnej a priestorovej výstavby umeleckého
  • Pozícia autora v dejinách výtvarného
  • Celkový výraz umeleckého diela a jeho prínos pre spoločnosť.

VÝTVARNÝ JAZYK A TECHNIKY

Učivo tejto časti vzdelávania má komplexný charakter,  pretože zastrešuje všetky odborné vedomosti  a činnosti. Je zamerané teoreticky i prakticky, vybavuje žiaka vedomosťami a zručnosťami z oblasti špeciálnych metód práce výtvarníka a dizajnéra. Rozvíja tvorivú aktivitu a individuálne invenčné schopnosti  žiaka.  Poskytuje  žiakovi  získanie  základných  výtvarných  vyjadrovacích  prostriedkov a návykov ako predpoklad na samostatnú tvorivú prácu. Učivo smeruje k osvojeniu základov výtvarného jazyka, rozvíja u žiaka tvorivosť, výtvarné myslenie, učí ho pozorovať, analyzovať, hodnotiť prírodné a spoločenské javy. Kultivuje jeho výtvarný prejav, videnie, fantáziu a výtvarnú pamäť. Učí ho pomocou dostupných výtvarných techník a prostriedkov zvládnuť výstavbu umeleckého diela. Vedie ho k realizácii jeho hlavných aspektov – výtvarnej morfológie, štúdii reálií a rozvoju fantazijno-koncepčných riešení. Tento proces vedie k potrebným aplikačným a štylizačným výstupom. Súčasťou je aj získanie anatomických znalostí proporcií tela, kánonov človeka a zvierat pomocou kresebného a maliarskeho zobrazovania a ich aplikácie v umeleckej tvorbe. Cieľom je rozvíjať myslenie, estetické cítenie a vypestovať zručnosti a návyky ako narábať s výtvarnými prostriedkami potrebnými k zvládnutiu náročných návrhových úloh.

Pri riešení zadaných tém  rozvíja schopnosť žiaka jasne vyjadriť obsahovú náplň výtvarného zámeru   a návrhu, formulovať ich vo vzťahu k realizačným technológiám. Vedie žiaka k orientácii vo vývoji výtvarnej tvorby a dizajnu v príslušnom študijnom odbore a v súčasných trendoch, k presadzovaniu kreatívnych riešení vo väzbe na spracovávané materiály a zvolené technologické postupy. Vo fáze plánovania ho vedie k posúdeniu a výberu vstupných materiálov (a ich kombinácií) a technologických postupov vzhľadom na celkový dopad na životné prostredie so zreteľom na presadzovanie princípov trvalej udržateľnosti.  Vo fáze realizácie ho vedie k  dodržiavaniu technologickej  disciplíny, k  zodpovednej    a presnej práci. Vybrať ekologický spôsob nakladania s odpadmi a posúdiť ich vplyv na životné prostredie.

Pozornosť v tejto časti vzdelávania je venovaná rozvíjaniu schopnosti komunikácie so zákazníkmi, obchodnými, pracovnými  a výrobnými  partnermi. Žiak  môže v rámci vzdelávacieho procesu riešiť  i priame zákazky firiem a inštitúcií. Pri riešení úloh sú využívané digitálne technológie a pracuje s využi- tím softvérovej podpory výtvarnej tvorby.

Obsahový okruh je veľmi úzko previazaný s oblasťami prírodovedného vzdelávania, ekonomického vzdelávania a vzdelávania v informačných a komunikačných technológiách.
Z odborných okruhov veľmi úzko súvisí s technologickou prípravou, umelecko-historickou výchovou  a s výtvarným  jazykom a technikami.

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • pracovať so škálou výtvarných pomôcok a materiálov,
 • uplatniť kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného názoru,
 • jasne formulovať myšlienku a obsahovú náplň výtvarného zámeru,
 • vytvoriť návrh a zrealizovať ho s ohľadom na ochranu životného prostredia a ekológiu,
 • vysvetliť kompozičné zákonitosti a princípy stavby výtvarného diela, brať do úvahy priestorové vzťahy v interiéri a exteriéri,
 • využívať výrazové možnosti jednotlivých výtvarných prvkov v ich rôznych kombináciách a vo vzájomných súvislostiach pri výstavbe kompozície obrazu, objektu,
 • uplatňovať postupy štylizácie, abstrakcie a možnosti výtvarného posunu reálnych tvarov,
 • riešiť výtvarné úlohy rozvíjajúce praktické zručnosti od jednoduchších zadaní a cvičení po zložitejšie riešenia,
 • samostatne analyzovať  zadanú  úlohu,   zhodnotiť   a obhájiť   zvolené  výtvarné  riešenie  spolu   s použitými prostriedkami,
 • aplikovať teóriu farieb a miešanie farieb, ich kontrasty, poznať symboliku, psychológiu farieb a ich využitie vo plošnej a priestorovej tvorbe,
 • aplikovať fyzikálne zákonitosti svetla,
 • uplatňovať vzťah   medzi   výtvarným   riešením   konkrétnej   úlohy   s technologickými   postupmi a technikami používanými v rámci študovaného odboru,
 • uplatniť špecifický výtvarný jazyk pri vecných štúdiách rastlinných, živočíšnych a abstraktných motívov s vystihnutím charakteristiky tvaru, štruktúry či funkcie,
 • vytvoriť výstavbu autorského písma s využitím príslušného počítačového programu,
 • správne vybrať typ písma v súlade s výtvarným zámerom,
 • kresebne a plasticky zobrazovať častí ľudského tela a ľudskej postavy v reálnej a štylizovanej po- dobe,
 • využívať jednoduché figurálne kompozície v kombinácii s dekoratívnymi predmetmi, písmom, drapériou a inými prvkami,
 • vyhľadávať a využívať inšpiračné zdroje, ovládať využívanie variácií v tvorbe,
 • sledovať vývojové trendy vo svojom odbore, pracovať s odbornou literatúrou a využívať informačné technológie,
 • presadzovať nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky a postupy vo vlastnej práci,
 • vyhotoviť technickú dokumentáciu a pracovať s ňou,
 • využívať pri tvorbe výtvarných návrhov a technickej dokumentácie dostupné programové vybavenie,
 • obhájiť vlastný výtvarný názor, zvolený pracovný postup a spôsob realizácie navrhovaného produktu,
 • multimediálne zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu,
 • vysvetliť zásady klasickej prezentácie vlastnej tvorby inštaláciou plošných diel a priestorových objektov,
 • odprezentovať projekt, správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • vykonávať pracovné činnosti v záujme ochrany životného prostredia.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 1. Výtvarná tvorba
  • Výtvarné vyjadrovacie
  • Kompozícia.
  • Perspektíva a zobrazenie
  • Výtvarné
  • Štúdia reálií a aplikačné a štylizačné výstupy.
  • Figurálne štúdie.
  • Teória farieb, svetla a ich aplikácia.
 2. Návrhová tvorba
  • Kreatívne kresliarske, maliarske, reliéfne a plastické štúdie.
  • Abstrahujúce a štylizačné štúdie, znak a symbol v kontexte invenčných výtvarných riešení.
  • Fantazijná tvorba a psychologická a expresívna
  • Kompozičné, pohybové a typografické štúdie podľa zamerania Materiálové, technické a technologické riešenie návrhu v kontexte s riešením zadanej práce.
  • Portfólio a osobná profesionálna prezentácia.
 1. Informačné zdroje
  • Digitálne technológie získavania informačných zdrojov návrhovej
  • Digitálne technológie vizualizácie a prezentácia návrhovej

BEZPEČNOSŤ, HYGIENA A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • pochopiť a vysvetliť význam sebapoznania a sebavýchovy pri vykonávaní práce,
 • spoznať a opísať príznaky stresu,
 • zvládať záťaž spojenú s pracovným procesom,
 • vysvetliť a používať základné právne normy zaisťujúce BOZP,
 • dodržiavať ekologické požiadavky pri používaní chemických prípravkov a likvidácii odpadov,
 • používať osobné ochranné pomôcky pri používaní chemických prípravkov a pri prácach rizikového charakteru,
 • odborne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci,
 • uplatňovať zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie,
 • poznať zásady protipožiarnej ochrany.

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

Absolvent má:

 • Psychohygiena a psychológia práce.
 • Stres a riziká
 • Prvá pomoc.
 • Zásady protipožiarnej ochrany.