Kategória Aktuality

Aj u nás sa maturovalo

V utorok 2.6.2020 prišlo zložiť skúšku dospelosti niekoľko našich žiakov, ktorí aj napriek súčasnej situácií neodolali pocitu zodpovednosti. Všetci skúškou prešli s výraznou pochvalou a my im aj touto cestou gratulujeme. Ďakujeme Kolektív ŠUP KE

Výsledky prijímacej skúšky a organizačné pokyny

Dôležité upozornenie! Žiadame prijatých uchádzačov, aby vyplnené a podpísané „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ zaslali mailom na adresu suvke@suvke.sk najneskôr do 29. 5. 2020 do 12:00 hod. a následne originál poštou na adresu školy (najneskôr do 04. 06. 2020). Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok…

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 12. 5. 2020 boli odoslané pokyny k talentovej skúške na adresu zákonného zástupcu uchádzačov formou listovej zásielky. Je potrebné, aby zákonný zástupca prevzal zásielku. Zásielka obsahuje informácie o priebehu prijímacieho konania, (ktoré sa uskutoční dištančnou formou – v domácom prostredí),…

Informácia k prijímacej skúške

Kritéria prijatia sa uverejnia najneskôr do 7. mája 2020 na webstránke školy. Po tomto termíne budú rozoslané uchádzačom pozvánky na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny. Ďakujeme Kolektív ŠUP Košice

Súťaž na vytvorenie suvenírov

Kosice the City
Kreatívna súťaž pre krásne a tvorivé mesto Košice 🙂 „Košice sa prezentujú ako moderné, kultúrne, pulzujúce a kreatívne mesto. Kvalita dostupných suvenírov a upomienkových predmetov tomu však do dnešných dní nenasvedčuje. Chceme preto prepojiť šikovných kreatívcov so sektorom turistického ruchu a…

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   Prijímacie skúšky…