Kategória Aktuality

Úsvit – cena za študentský dizajn

S veľkou radosťou gratulujeme našim šikovným žiakom za bohatý zber ocenení v študentskej súťaži Úsvit. Zároveň gratulujeme pedagógom za zodpovedné vedenie a láskavý prístup k svojim zverencom. Ocenení žiaci: Samuel Andraško Dorota Jedináková Júlia Ardamica Sofia Lazorišaková Viktória Kuzma Adam…

Aj u nás sa maturovalo

V utorok 2.6.2020 prišlo zložiť skúšku dospelosti niekoľko našich žiakov, ktorí aj napriek súčasnej situácií neodolali pocitu zodpovednosti. Všetci skúškou prešli s výraznou pochvalou a my im aj touto cestou gratulujeme. Ďakujeme Kolektív ŠUP KE

Výsledky prijímacej skúšky a organizačné pokyny

Dôležité upozornenie! Žiadame prijatých uchádzačov, aby vyplnené a podpísané „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ zaslali mailom na adresu suvke@suvke.sk najneskôr do 29. 5. 2020 do 12:00 hod. a následne originál poštou na adresu školy (najneskôr do 04. 06. 2020). Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok…

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 12. 5. 2020 boli odoslané pokyny k talentovej skúške na adresu zákonného zástupcu uchádzačov formou listovej zásielky. Je potrebné, aby zákonný zástupca prevzal zásielku. Zásielka obsahuje informácie o priebehu prijímacieho konania, (ktoré sa uskutoční dištančnou formou – v domácom prostredí),…

Informácia k prijímacej skúške

Kritéria prijatia sa uverejnia najneskôr do 7. mája 2020 na webstránke školy. Po tomto termíne budú rozoslané uchádzačom pozvánky na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny. Ďakujeme Kolektív ŠUP Košice