Súťaž o návrh loga pre ARŠUP

Predmet súťaže

Cieľom súťaže je návrh loga pre ARŠUP. Asociácia riaditeľov škôl umeleckého priemyslu  (ďalej len “asociácia” alebo” vyhlasovateľ”) je nezávislé, nepolitické, demokratické a otvorené záujmové občianske združenie riaditeľov uvedeného druhu škôl. Bola založená na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov, skvalitňovať prácu a ochraňovať záujmy týchto škôl. 

V súčasnosti sú v asociácii členmi riaditelia pätnástich škôl: 

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu B. Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava
 • Škola umeleckého priemyslu J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, 966 61 Hodruša – Hámre
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 22, 010 01 Žilina
 • Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, 040 11 Košice
 • Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01 Košice
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
 • Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 03 Levice
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, 949 01 Nitra
 • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
 • Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, 080 01 Prešov
 • Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok
 • Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, 911 05 Trenčín
 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen

 

Počet členov nie je nemenný, preto v priebehu kreatívneho procesu neodporúčame sa riadiť počtom škôl zapojených v asociácii.


Typ a charakteristika súťaže

Súťaž je neanonymná a je určená pre žiakov ŠUP v rámci asociácie. Každý autor/ka alebo kolektív žiakov, môže do súťaže predložiť maximálne dva rozdielne návrhy.

Výsledkom súťaže budú tri víťazné návrhy s určením poradia. 

Nárok na vecnú odmenu získa iba autor, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pričom vyhlasovateľ súťaže nie je povinný udeliť všetky tri miesta v prípade predloženia návrhov neadekvátnej kvality a spracovania.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať žiaden prihlásený návrh.

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže vyhlasovateľ nezabezpečuje. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami nepoužije žiadny zo súťažných návrhov pre iné účely, okrem účelu uvedeného v týchto Súťažných podmienkach. Zaslaním návrhov autori vyjadrujú súhlas s verejnou prezentáciou dodaných diel pre potreby propagácie súťaže, vrátane prezentácie na sociálnych sieťach a v elektronických médiách, prípadne formou výstavy návrhov. 


Vyhlásenie súťaže a termíny

Súťaž je vyhlásená dňom 01. 04. 2021 zverejnením Súťažných podmienok na webovom sídle
www.sup-po.sk a zaslaním propozícií súťaže všetkým školám, ktorých riaditelia sú členmi asociácie.

Odovzdávanie návrhov sa bude konať v termíne 10 – 11. 06. 2021.

Uzávierka súťaže je 11. 06. 2021 do 16.00 hod.

Predpokladaný termín hodnotenia zaslaných návrhov bude dňa 14.06. 2021 – 16.06.2021.

Oznámenie výsledkov autorom bude do 21. 06. 2021.


Podmienky účasti v súťaži a podmienky predloženia návrhov

Povinné charakteristiky loga

 • Použitý text má byť v znení ARŠUP – Asociácia riaditeľov škôl umeleckého priemyslu (varianta so skratkou a varianta s celým textom).
 • Návrh musí byť ľahko identifikovateľný, ľahko zapamätateľný, čitateľný aj v malých veľkostiach, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni.
 • Návrh musí byť dobre reprodukovateľný rôznymi tlačiarenskými technológiami.
 • Návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho musí autorizovať.
 • Typografia môže byť kombinovaná s ďalšími motívmi. Vítané je použitie písma slovenských alebo českých autorov, nie je to však podmienkou.
 • Pri každom farebnom návrhu je potrebné priložiť aj jeho čiernobielu verziu.
 • Autor víťazného loga vypracuje základný logomanuál v dohodnutom rozsahu.

Podmienky prijatia do súťaže

Návrh musí byť ľahko reprodukovateľný a rozoznateľný, nebudú prijaté fotografie alebo príliš zložito a ťažko reprodukovateľné návrhy. Návrh musí byť vektorový, text v krivkách a ťahy (stroke) prevedené na objekty.

Návrh loga v súborovom formáte PDF, v rozmere ~ 5 × 5 cm vo formáte A4 na výšku. 

strana č. 1: čiernobiela verzia;

strana č. 2: farebná verzia; 

strana č. 3: meno, priezvisko a email autora, textový komentár k návrhu loga, ktorého súčasťou je aj špecifikovanie použitého písma (názov písma, autor písma, práva na použitie písma),definovanie farebnosti v režime CMYK a RGB.


Odmena

Odmena pre víťazov súťaže bude nasledovná:

 1. miesto: finančná odmena vo výške 200,00 € + diplom
 2. miesto: diplom 
 3. miesto: diplom

Hodnotiaca komisia 

Všetky včas doručené návrhy spĺňajúce súťažné podmienky, vyhodnotí komisia v zložení riaditeľov škôl umeleckého priemyslu združených v asociácii.


Kontakt a sumár prihlásenia sa do súťaže

Informácie o súťaži poskytne: Mgr. art. Zsolt Lukács, ilustracie@gmail.com

Autor/ka alebo tím autorov nahrá návrh/y loga do zdieľaného adresára, ktorého link bude zaslaný najneskôr 24 hodín pred uzávierkou súťaže. Link je určený výhradne riaditeľovi alebo ním poverenej osobe, ktorý bude nahrávať súťažné diela, nesmie sa poskytnúť žiakom, alebo iným nepovolaným osobám.

Návrh musí obsahovať tieto náležitosti – rekapitulácia: návrh v súborovom formáte PDF, A4 (čiernobiela verzia, farebná verzia, textový komentár).