VÝBEROVÉ KONANIE

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podl’a ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §  5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

• Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu nájdete v dokumente: