KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

EDUID: 100014680

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle  ustanovení §§ 62 – 68 a 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

SCHVÁLENÝ POČET TRIED PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

POČET ŽIAKOV 84, POČET TRIED 3.

8603Mgrafický a priestorový dizajn 8
8604 Mgrafický dizajn 7
8606 Mfotografický dizajn 8
8610 Modevný dizajn 8
8613 Mdizajn exteriéru 7
8627 Mdigitálna maľba – koncept art 8
8628 Mdizajn digitálnych aplikácií 7
8630 Manimovaná tvorba 7
8641 Mpropagačné výtvarníctvo 8
8642 M 02scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 8
8651 M 07konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 8

Talentová skúška

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Na základe prihlášky pozve riaditeľ školy písomne každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny a zoznam pomôcok, ktoré si uchádzač donesie na skúšku.

Talentová skúška je rovnaké pre všetky študijné odbory. Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky, bodové hodnotenie

Skúšku tvorí praktická časť s tromi výtvarnými úlohami, hodnotenie domácich prác a ústne pohovory.

  1. kresba zátišia mäkkými ceruzkami na výkres A2, 100 min, 0-30 bodov
  2. figurálna kompozícia temperovými alebo akrylovými farbami na výkres A2, 140 min, 0-30 bodov
  3. papierový priestorový objekt, 90 min, 0-30 bodov
  4. ústne pohovory (5 min.) a hodnotenie domácich prác, spolu 0-15 bodov

Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je 105 bodov. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 50 bodov z celkového možného počtu 105 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky nasledovne:

Na základe horeuvedených platných dokumentov (správa nesmie byť staršia ako dva roky) sa žiakom so zdravotným znevýhodnením modifikujú podmienky prijímacieho konania. Úprava zahŕňa 25% navýšenie časovej dotácie pre jednotlivé úlohy talentovej skúšky. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky sa neupravuje.

Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:

  • má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),
  • pri nezmenenej pracovnej schopnosti sa prihliada na body z výtvarných úloh v tomto poradí: kresba zátišia, figurálna kompozícia, papierový priestorový objekt, hodnotenie domácich prác.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch:
2. mája 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2023 a 28. apríla 2023
a v druhom termíne 11.mája 2023, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023

Výsledky  budú zverejnené 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)  na výveske školy a internetovej stránke školy www.supke.sk.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023
(23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v termíne 20. júna 2023. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Kritériá prijatia:     – prerokované v pedagogickej rade školy 15. 2. 2022

– platné od 28. 2. 2022

Mgr. art. Zsolt Lukács

riaditeľ školy