KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

EDUID: 100014680

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle  ustanovení §§ 62 – 68 a 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

SCHVÁLENÝ POČET TRIED PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

POČET ŽIAKOV 82, POČET TRIED 3.

8603Mgrafický a priestorový dizajn8 žiakov
8604 Mgrafický dizajn7 žiakov
8606 Mfotografický dizajn8 žiakov
8610 Modevný dizajn8 žiakov
8613 Mdizajn exteriéru7 žiakov
8627 Mdigitálna maľba – koncept art8 žiakov
8628 Mdizajn digitálnych aplikácií7 žiakov
8630 Manimovaná tvorba7 žiakov
8641 Mpropagačné výtvarníctvo8 žiakov
8642 M 02scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba7 žiakov
8651 M 07konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky7 žiakov

Zdravotné požiadavky

Zdravotné požiadavky v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre skupinu odborov 86 umenie a umeleckoremeselná tvorba III a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti dorast.

Talentová skúška

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Na základe prihlášky pozve riaditeľ školy písomne každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny a zoznam pomôcok, ktoré si uchádzač donesie na skúšku.

Talentová skúška je rovnaké pre všetky študijné odbory. Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky, bodové hodnotenie

Skúšku tvorí praktická časť s tromi výtvarnými úlohami, hodnotenie domácich prác a ústne pohovory.

  1. kresba zátišia mäkkými ceruzkami na výkres A2, 100 min, 0-30 bodov
  2. figurálna kompozícia temperovými alebo akrylovými farbami na výkres A2, 140 min, 0-30 bodov
  3. papierový priestorový objekt, 90 min, 0-30 bodov
  4. ústne pohovory (5 min.) a hodnotenie domácich prác, spolu 0-15 bodov

Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je 105 bodov. Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 50 bodov z celkového možného počtu 105 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky nasledovne:

Na základe horeuvedených platných dokumentov (správa nesmie byť staršia ako dva roky) sa žiakom so zdravotným znevýhodnením modifikujú podmienky prijímacieho konania. Úprava zahŕňa 25% navýšenie časovej dotácie pre jednotlivé úlohy talentovej skúšky. Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky sa neupravuje.

Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:

  • má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),
  • pri nezmenenej pracovnej schopnosti sa prihliada na body z výtvarných úloh v tomto poradí: kresba zátišia, figurálna kompozícia, papierový priestorový objekt, hodnotenie domácich prác.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

v 1. termíne 4. mája 2022  (v stredu), v prípade veľkého počtu uchádzačov 5. a 6. mája,
v 2. termíne 11.mája 2022 (v stredu), v prípade veľkého počtu uchádzačov 12. a 13. mája.

Výsledky  budú zverejnené 18. mája 2022  na výveske školy a internetovej stránke školy www.supke.sk.

Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr 18. mája 2022.

Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov (tj. do 23. 5. 2022); ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v termíne 21. 6. 2022. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022.

Kritériá prijatia:     – prerokované v pedagogickej rade školy 15. 2. 2022

– platné od 28. 2. 2022

Mgr. art. Zsolt Lukács, v. r.

riaditeľ školy