Dištančné vzdelávanie od 13.12.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou
I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,
b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou
I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,
c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.