Informácia o postupe pri záväznom potvrdzovaní štúdia a podávania odvolaní a ďalšom procese

B. dieťa bolo úspešné v prijímacom konaní na strednú školu (A) aj strednú školu (B); bolo prijaté na školu (A), nebolo prijaté na školu (B) z dôvodu nedostatku miesta – chcelo by študovať na škole (B):

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. a) potvrdí najneskôr do 25. mája 2021 nástup dieťaťa na školu, na ktorú bolo prijaté (A).

Zároveň zákonný zástupca postupom podľa bodu II. b) podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu (B), v zmysle § 68 ods. 4 školského zákona. Ak bol zákonný zástupca v procese odvolania úspešný a jeho dieťa bolo prijaté na strednú školu (B), potvrdiť nástup dieťaťa na školu (B). Škola A v informačnom systéme uvidí informáciu, že rodič záväzne potvrdil nástup dieťaťa na školu B.

čítajte viac:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakonnych-zastupcov-uchadzacov-k-procesu-prijimania-ziakov-na-stredne-skoly-v-skolskom-roku-20202021-pre-skolsky-rok-20212022/?fbclid=IwAR1z9q9T-Lx6w_LH1dvWjNoIxGtUNt-w0-eZpdm1C3kbyCGN7mculKxK6CA