Cesty za poznaním minulosti 2021

 1. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže

– pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

– pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  

Usporiadatelia

Vyhlasovateľ: 

Múzeum SNP, Banská Bystrica
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Hlavní partneri:

Banskobystrický samosprávny kraj
Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica                                                                                        Mestský úrad Banská Bystrica

Mediálni partneri:

Ročenka odbojárov
Bojovník


Témy:

 • To najcennejšie, čo mám 
 • Povstanie bolo bojom aj za našu slobodu 
 • Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy 
 • Voda nevezme, oheň nespáli, čo sa človek naučí 
 • Zviera je živý tvor, nie hračka. Má svoje práva 
 • Sloboda je aj zodpovednosť 
 • Slovensko je krásna krajina

Súťažné kategórie:

 1. kategória:

 – žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl           

 1. kategória:

– žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií

 1. kategória:

– študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.
Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:

Cesty za poznaním minulosti je 13. ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia SNP a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Nadväzuje na 12. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2020.

Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 sa, podobne ako v predchádzajúcom ročníku, predlžuje dátum uzávierky až do 30. júna 2021 a samotné vyhlásenie súťaže je posunuté na marec 2021. Literárne práce sa zasielajú elektronicky, výtvarné práce sa posielajú poštou.

Priebeh, podmienky súťaže:

Literárne a výtvarné práce je potrebné zaslať najneskôr do 30. 6. 2021

Literárne práce sa posielajú elektronicky na adresu: boris.vigas@muzeumsnp.sk

Výtvarné práce sa posielajú poštou na adresu: 

Múzeum SNP
Tulská 39
P.O. BOX  99
974 04 Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť nápisom „Cesty za poznaním minulosti 2021“!

Súťaž je jednokolová

Dôležité dátumy

Vyhlásenie súťaže:                                          marec 2021

Uzávierka  súťaže:                                          30. jún  2021

Vyhodnotenie súťaže :                                    september 2021