Kritéria prijatia na štúdium v školskom roku 2021/2022

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA NA OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice v zmysle  ustanovení §§ 62 – 68 a 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 určuje termín, formu, obsah, rozsah a jednotné kritériá pre vykonanie prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia.


SCHVÁLENÝ POČET TRIED PRVÉHO ROČNÍKA V DENNEJ FORME ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 POČET ŽIAKOV 80, POČET TRIED 3.

8651 M 07

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky

7 žiakov

8604 M

grafický dizajn

7 žiakov

8628 M

dizajn digitálnych aplikácií

9 žiakov

8627 M

digitálna maľba – koncept art

9 žiakov

8630 M

animovaná tvorba

9 žiakov

8641 M

propagačné výtvarníctvo

8 žiakov

8613 M

dizajn exteriéru

8 žiakov

8642 M 02

scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba

7 žiakov

8606 M

fotografický dizajn

8 žiakov

8610 M

odevný dizajn

8 žiakov

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch:
7. mája 2021 (piatok) a v druhom termíne 13.mája 2021 (štvrtok)

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Na základe prihlášky pozve riaditeľ školy písomne každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke budú uvedené organizačné pokyny a zoznam pomôcok, ktoré si uchádzač donesie na skúšku.

Talentová skúška je rovnaká pre všetky študijné odbory. Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov.

Prijímaciu skúšku tvorí praktická časť s tromi výtvarnými úlohami, hodnotenie domácich prác, ústne pohovory a overenie špecifických predpokladov.

Jedna výtvarná úloha sa hodnotí 0 – 30 bodmi. Domáce práce a ústne pohovory spolu max. 15 bodmi. overenie špecifických predpokladov max. 15 bodmi. Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je 120 bodov. Uchádzačovi sa za priemer známok zo ZŠ v 7. ročníku na konci školského roka a v 9. ročníku na konci 1. polroka horší ako 2,0 odráta z celkového dosiahnutého počtu bodov 20 bodov.


Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:
  • má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),
  • má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom čiastočne upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 60 bodov z celkového možného počtu 120 bodov.

Výsledky  budú zverejnené najneskôr do 20. mája 2021 na výveske v budove školy na Jakobyho č.15 v Košiciach a následne na internetovej stránke školy www.supke.sk.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača škola doručí zákonnému zástupcovi žiaka, alebo plnoletému uchádzačovi v zákonom stanovenom termíne –  elektronicky prostredníctvom e-mailu, prípadne cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, alebo poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.


Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Úspešný uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí ŠUP záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), prípadne odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu  supke@supke.sk,  alebo poštou na adresu Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, 040 01  Košice,  alebo do elektronickej schránky ŠUP. Rozhodujúci je dátum doručenia škole.

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie  o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) školského zákona v platnom znení.

V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy o tom, či sa na škole vykoná prijímacia skúška v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2021.


Kritériá prijatia:   

– prerokované pedagogickou radou školy 26.1. 2021

– prerokované Radou školy ŠUP 30. 1. 2021

– platné od 26. 2. 2021

 

Mgr. art. Zsolt Lukács
 riaditeľ školy