Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Celoslovenská súťaž pre žiakov 8. – 9. ročníka ZŠ, žiakov SŠ a študentov VŠ

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je literárna, výtvarná, elektronická súťaž registrovaná MŠVVŠ SR, organizovaná od 10.ročníka Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.

Vyhlasovateľ súťaže:
Filozofická fakulta UKF Nitra

Odborný garant: prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda komisie

Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. Je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR.

Témy
spoločné pre výtvarnú, literárnu a elektronickú časť a pre všetky kategórie, možné vnímať metaforicky:

 Objavná výprava k misii Solúnskych bratov
 študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy VM
 Podoby hrdinstva (hrdina/hrdinovia) vo Svätoplukovom kráľovstve
 Návrh loga k súťaži: textovo-obrazová realizácia
 Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby

Termíny
 Uzávierka súťaže: 16. apríl 2021
 Vyhlásenie výsledkov: 11. jún 2021

Podmienky súťaže:
Súťaž má postupový charakter. Podmienkou účasti v celoštátnom kole je úspešný výber v školskom kole. Školské kolá organizujú školy, ktoré následne zašlú maximálne tri víťazné práce z jednotlivých kategórií na adresu organizátora súťaže.
Odbornú prípravu žiakov na súťaž zabezpečujú zapojené školy ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.
Súťaže sa môže zúčastniť študent/ žiak, kolektív autorov, ktorí napíšu poéziu či prózu na danú tému v slovenskom jazyku, vytvoria výtvarné alebo elektronické dielo.
Vytvorené dielo musí mať súvislosť s cieľom súťaže a témami aktuálneho ročníka. Zaslané dielo nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované.
Prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné, publikačné a výstavné účely.

A) Literárna časť
Do súťaže budú zaradené literárne diela v rozsahu maximálne 4 strany, napísané v slovenskom jazyku. Z prozaických literárnych útvarov sa odporúčajú: rozprávky, poviedky, črty, reportáže, esej, úvaha, obrany a polemiky…
B) Výtvarná časť
Do výtvarnej časti súťaže budú zaradené výtvarné diela formátu A4 – A2. Menšie a väčšie formáty budú vyradené. Odporúčajú sa techniky – maľba, kresba, grafika, koláž, kombinované techniky… Každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške (stačí prilepiť prihlášku).
C) Elektronická časť
Do elektronickej časti súťaže budú zaradené elektronické diela – počítačové hry, prezentácie, videofilmy, vlogy…

Kritéria hodnotenie:
Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných výtvarných prác sa hodnotí najmä výtvarné estetické spracovanie námetu, ale aj prístup k téme. Do užšieho výberu sú zaraďované práce, pri ktorých bude použitá netradičná, resp. náročnejšia výtvarná technika, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebným spracovaním, kompozíciou.
Pri výbere literárnych a elektronických prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, jej spracovanie po obsahovej i formálnej stránke, originalita. Do užšieho výberu budú zaradené práce, ktoré zaujmú výberom výrazových prostriedkov a originálnym nápadom.
Členovia komisie majú právo niektorú z cien neudeliť, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň.

Výsledky súťaže:
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže, v brožúre s výhernými dielami a na webovej stránke
http://www.ksjl.ff.ukf.sk/ v júni 2021 (spolu s prácami z 11.ročníka súťaže v roku 2020).

Titulná fotografia © Dávid Hanko