Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

Oznam

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom,
v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa

 nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa


(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,
 2. b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 3. c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021, 2 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb. Čiastka 8/2021 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 41
 4. d) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 5. e) dieťa do desiatich rokov veku,
 6. f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 7. g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 8. h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 9. i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 10. j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 11. k) osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená na základe Vyhlášky č. 32/20200 ÚVZ požadovať od osôb podľa ods. 1 vstupujúcich do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až f); do tohto dokladu je štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba oprávnená nahliadnuť.