Vstup do školy po prerušení vyučovania

Milí žiaci a rodičia,

nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Preto Vás vždy po 4 a viac za sebou nasledujúcich dňoch voľna alebo absencie, žiadame o vyplnenie:

Vyplnený dotazník odovzdá žiak triednemu učiteľovi hneď po nástupe do školy.
Dotazník musí byť podpísaný zákonným zástupcom.