Riaditeľské voľno

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 14.9.2020 z organizačných dôvodov.

 

Zsolt Lukács
riaditeľ školy