Oznam – komisionálna skúška 17.1.2020

Na rodičovskom združení dňa 25. 9. 2019 boli zákonní zástupcovia žiakov informovaní o zmenenej forme klasifikácie z predmetov umelecká prax a profilového predmetu formou komisionálnej skúšky. Žiaci boli taktiež informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

Opatrenie je dôsledkom legislatívnej zmeny platnej od 1. 9. 2019 a sa týka všetkých žiakov škôl umeleckého priemyslu v  SR.

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, podľa §57 ods. 1 písmeno h), sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z predmetu umelecká a prax a z profilového predmetu. Komisia pozostávajúca z učiteľov odborných/umeleckých predmetov ohodnotí výkon žiaka za klasifikačné obdobie na  základe predložených prác a výstupov z uvedených predmetov.

Žiaci predložia k hodnoteniu svoje práce dňa 16. 1. 2020 podľa pokynov vyučujúcich. Hodnotiace komisie vyhodnotia práce dňa 17. 1. 2020.

Z dôvodu komisionálneho hodnotenia dňa 17. 1. 2020 riaditeľ školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 20. 1. 2020 podľa riadneho rozvrhu.

Po ukončení komisionálneho hodnotenia predložených prác si môžu žiaci aj zákonný zástupcovia žiakov pozrieť klasifikáciu z umeleckej praxe a  profilového predmetu v elektronickej žiackej knižke v menu vysvedčenie 1. polrok dňa 17. 1. 2020 po 18:00 hod.