Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02. 09. 2020 (streda) v priestoroch školy podľa prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a uvedeného rozpisu:

  • žiaci 1. a 2. ročníka – nástup o 08:30 – 09:30
  • žiaci 3. a 4. ročníka – nástup o 10:00 – 11:00

Rodičia nesmú vstupovať do areálu školy.

Spoločné otvorenie školského roka na školskom dvore neuskutoční.

Žiakom pri vstupe do priestorov školy odmerajú triedni učitelia teplotu a presunú sa do učebne podľa rozpisu. Každý žiak musí mať rúško.

Žiaci 2. a 3. ročníka pripravte sa a doneste si vhodnú obuv a oblečenie na účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia.

Pri prvom nástupe do školy žiaci predkladajú na triednickej hodine vyplnený a podpísaný „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha). Žiak donesie už so sebou do školy podpísaný zákonným zástupcom / plnoletý žiak podpisuje sám.