Profil verejného obstarávateľa

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Sídlo: Jakobyho 15, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Zsolt Lukács – riaditeľ školy

IČO: 00133132

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová, 055/6337251, ekonom@suvke.sk

Verejné obstarávanie archív