Pokyny pre maturantov

MATURITA 2020 – pokyny a informácie pre žiakov
Všeobecné pokyny a informácie:

0. Kód našej školy na MS je: 682 401

1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

3. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).

4. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.

5. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.

6. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

7. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

8. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. Vtom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

Prajeme vám úspešnú MATURITU 2020.

 

Podmienky ÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk:

     Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

ústna časťPFIČ
známka 1, 2, 3+viac ako 33%aleboviac ako 25%
A známka 1, 2, 3+viac ako 33%+menej ako 25%
B známka 1, 2, 3+menej ako 33%+viac ako 25%
známka 4+viac ako 33%+viac ako 25%

Ak žiak neúspešne vykoná  EČ alebo PFIČ MS stále ide na ústnu časť MS.

Skratky: 

MS – maturitná skúška

EČ – externá časť

PFIČ – písomná forma internej časti

 

Podmienky NEÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk:

ústna časťPFIČ
známka 1, 2, 3+menej ako 33%+menej ako 25%
známka 4+menej ako 33%+menej ako 25%
Opakovanie MS
  • Podať žiadosť o povolenie MS
  • Každá časť sa môže opakovať 2 x
  • MS ukončiť do 3 rokov od dátumu ukončenia štúdia – máj 2020
Opravné termíny MS
  • Ústna časť  – september 2020, február 2021
  • EČ, PFIČ    – september 20