POKYNY K EČ a PFIČ MS 2020 zo slovenského jazyka a literatúry

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS zo SJL:

EČ MS zo SJL tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test.

PFIČ MS zo SJL sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému.“

Trvanie testov:

EČ: 100 minút. Test obsahuje:
40 úloh s výberom odpovede (odpoveďový hárok „krížik“)
24 úloh s krátkou odpoveďou (odpoveďový hárok „pero“).

PFIČ: 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 až 3 strany A4 (resp. minimálne 300 slov).

Zoznam žiakov je zverejnený na web stránke školy v edupage, menu: MATURITA.

Žiaci do učebne vchádzajú bez tašiek, sáčkov, mobilov.

V deň administrácie prídu žiaci slávnostne oblečení s OP pred učebňu v ktorej maturujú.

V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

 

Pomôcky, ktoré môžu žiaci používať :

Počas EČ MS môžu žiaci používať pomocné papiere. Odpovede písané na pomocný papier sa však neberú do úvahy.

Z PFIČ MS si môžu žiaci najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšu do tlačiva na čistopis. Ak žiak nestihne prepísať koncept PFIČ do tlačiva čistopis, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, stráca však body za hodnotenie vonkajšej formy práce.

Žiaci nesmú používať mobily, tablety, ťaháky, zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry PFIČ z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni) t.j. Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník, Krátky slovník slovenského jazyka.

Pri písaní do odpoveďových hárkov môžu žiaci používať iba perá s modrou alebo čiernou náplňou ( nie atramentové) . Účelné je pripraviť si viac vhodných pier (minimálne 2).

 

Časový rozpis dňa 31. 03. 2020 (utorok)
Harmonogram administrácie testov EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry:

do 8:50 h.
príchod žiakov do školy

09:00 – 09:25 h.
príchod žiakov do učebne, bez kabátov (uložiť v učebni č.8), tašiek, žiak vypne mobil a nesmie ho mať pri sebe, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:25 – 09:45 h.
žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori dávajú úvodné pokyny

09:45 – 11:25 h.
administrácia testov EČ MS

11:25 – 12:15 h.
prestávka pre žiakov

12:20 – 12.45 h.
žiaci sú v učebniach a čakajú na zverejnenie tém PFIČ, dostávajú úvodné pokyny, žiaci nesmú opustiť učebňu

12:45 – 13:00 h.
každý žiak dostane zadané témy, žiaci majú 15 minút na výber témy, v tomto čase nesmú nič písať

13:00 – 15:30 h.
administrácia PFIČ MS – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4 (resp. minimálne 300 slov)