POKYNY K EČ a PFIČ MS 2020 z anglického jazyka – úroveň B1 a B2

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov sú nasledovné pokyny k EČ a PFIČ MS z anglického jazyka:

EČ MS z anglického jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu.

PFIČ MS je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme.“

Trvanie testov: úroveň B2

EČ: 120 minút Formát úloh EČ: 46 úloh s výberom odpovede („krížik“)

34 úloh s krátkou odpoveďou („pero“).

PFIČ: 60 minút Formát úloh PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 200 – 220 slov

Trvanie testov: úroveň B1

EČ: 100 minút Formát úloh EČ: 36 úloh s výberom odpovede („krížik“) 24 úloh s krátkou odpoveďou („pero“).

PFIČ: 60 minút Formát úloh PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou, požadovaný rozsah práce je 160180 slov.

 

Zoznam žiakov je zverejnený na web stránke školy v edupage, menu: MATURITA.

Žiaci do učebne vchádzajú bez tašiek, sáčkov, mobilov.

V deň administrácie prídu žiaci slávnostne oblečení s OP pred učebňu v ktorej maturujú.

 

V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

 

Pomôcky, ktoré môžu žiaci používať :

Počas EČ MS môžu žiaci používať pomocné papiere. Odpovede písané na pomocný papier sa však neberú do úvahy.

Z PFIČ MS si môžu žiaci najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšu do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní neprihliada.

Žiaci nesmú používať mobily, tablety, ťaháky, zošity, učebnice ani inú literatúru.

Pri písaní do odpoveďových hárkov môžu žiaci používať iba perá s modrou alebo čiernou náplňou ( nie atramentové) . Účelné je pripraviť si viac vhodných pier (minimálne 2).

Časový rozpis dňa 01. 04. 2020 (streda)
Harmonogram administrácie testov EČ MS z anglického jazyka:

do 8:50 h.
príchod žiakov do školy

09:00 – 09:25 h.
príchod žiakov do učebne, bez kabátov (uložiť v učebni č.8), tašiek, žiak vypne mobil a nesmie ho mať pri sebe, žiaci si sadnú podľa zasadacieho poriadku

09:25 – 09:45 h.
žiaci v učebniach vypĺňajú záhlavia odpoveďových hárkov, administrátori dávajú úvodné pokyny

09:45 – 11:45 h.
administrácia testov EČ MS / B2

09:45 – 11:25 h.
administrácia testov EČ MS / B1

11:45 – 12:25 h.
prestávka pre žiakov / B2

11:25 – 12:25 h.
prestávka pre žiakov / B1

12:30 – 12.55 h.
žiaci sú v učebniach a čakajú na zverejnenie témy PFIČ, dostávajú úvodné pokyny, žiaci nesmú opustiť učebňu

12:55 – 13:00 h.
každý žiak dostane zadanú tému, v tomto čase žiaci nesmú nič písať

13:00 – 14:00 h.
administrácia PFIČ MS