Maturita 2022

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2022

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

   –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z. z.,

   –  vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,

   – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nucem.sk

TERMÍNY  KONANIA MS pre školský rok 2021 / 2022

Udalosť

Termín

SJL – EČ a PFIČ

15. marec 2022 (utorok)

ANJ – EČ a PFIČ

16. marec 2021 (streda)

PČOZ: zadanie tém

25. apríl 2022 (pondelok)

 predvedenie umeleckého výkonu / F, R

7. február 2022 (pondelok)

obhajoba vlastného projektu

PČOZ: obhajoba

20. máj 2022 (piatok)

Akademický týždeň

23.5. – 27.5.2022

ÚFIČ

30.5. – 3.6. 2022

 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Žiak SOŠ/ ŠUP  si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať B1/ B2

          – môže sa poradiť s vyučujúcimi CUJ  !!!!!! 

Žiak posledného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2021

Na stredných umeleckých školách sa povinne maturuje z týchto predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
 • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

Žiak môže konať aj dobrovoľnú MS:

 • dobrovoľnú MS, môže žiak konať aj z ďalších predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával – je potrebné si pozrieť Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov a úrovni, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPU.
 • v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 150 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

ÚFIČ SJL

Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty.

Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka.

Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.


Cudzí jazyk – ANJ:

Anglický jazyk (AJ / B2):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 120 minút
 • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJ / B1):

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ÚFIČ – CUJ:   Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Každé maturitné zadanie obsahuje tri úlohy a súvisiace východiskové texty.

 • Prvá úloha – vizuálny podnet (obrázok…) žiak opíše obrázok a hľadá súvislosti
 • Druhá úloha – tematický okruh – zaujať stanovisko k téme, viesť rozhovor k téme
 • Tretia úloha – situačná úloha – rieši konkrétnu situáciu

Praktická časť odbornej zložky:

1 – 15 tém, praktická skúška na overenie zručností a schopností žiaka

Termín:  zadanie:  
7.2.2022 obhajoba vlastného projektu
Odbory: DIZ, ODE, DIM, DDA, PRG, SCE, ANI, DEX, PRV

25.4.2022 predvedenie umeleckého výkonu
Odbory: FOT

obhajoba: 20. 5. 2022

Inštalácia prác 19.5.2022

 • obhajoba 20 minút  (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

Teoretická časť odbornej zložky:

25 tém, teoretická, ústna skúška na overenie vedomosti žiaka, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.

Termín:         
30.5. – 3. 6. 2022        príprava: 30 minút         odpoveď: 30 minút

 • otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov,
 • žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku (otázky z viacerých predmetov s rôznou váhou), (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

Kedy úspešne vykonáte maturitnú skúšku, ktorá má EČ a PFIČ:

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.