MATURITA 2022 – pokyny a informácie pre žiakov

Všeobecné pokyny a informácie:

 1. Kód našej školy na MS je: 682 501
 2. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.
 3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
 4. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).
 5. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.
 6. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.
 7. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
 8. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
 9. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. Vtom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

Prajeme vám úspešnú MATURITU 2022.


Podmienky ÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk

     Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

Ak žiak neúspešne vykoná  EČ alebo PFIČ MS stále ide na ústnu časť MS

Skratky:  MS – maturitná skúška

               EČ – externá časť

               PFIČ – písomná forma internej časti


Podmienky NEÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk

Opakovanie MS

 • Podať žiadosť o povolenie MS
 • Každá časť sa môže opakovať 2 x
 • MS ukončiť do 3 rokov od dátumu ukončenia štúdia – máj 2022

Opravné termíny MS

 • Ústna časť  – september 2022, február 2023
 • EČ, PFIČ    – september 2022